Archive

Autor: Lukáš Milan

Putin bude môcť znovu kandidovať na prezidenta

Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mír Putin (67), kto­rý je už štvr­tý­krát pre­zi­den­tom, bude môcť napriek obme­dze­niu na dve funč­né obdo­bia kan­di­do­vať zno­va a zno­va. Teore­tic­ky tak môže byť pre­zi­den­tom do roku 2036. Ak by sa mu to poda­ri­lo, v dĺž­ke vlád­nu­tia by…

Ombudsmanka: Vojaci a policajti sú pri materskej diskriminovaní. Žiada nápravu

Muži v silo­vých zlož­kách sú o krok bliž­šie, aby moh­li ísť na plno­hod­not­nú rodi­čov­skú dovo­len­ku a sta­rať sa o svo­je die­ťa. Teraz to totiž nie je prak­tic­ky mož­né. Iba teore­tic­ky. Otco­via poli­caj­ti a voja­ci totiž síce môžu ísť na mater­skú,…

Ruská tradícia môže pokračovať: Putin večne živý, Putin večný prezident

K doži­vot­né­mu pre­zi­den­to­va­niu Vla­di­mí­ra Puti­na (67) výraz­ne pomoh­la prvá žen­ská koz­mo­naut­ka Valen­ti­na Tereš­ko­vo­vá (83). V rám­ci rozp­ra­vy o zme­ne ústa­vy ako poslan­ky­ňa navrh­la, aby sa dote­raj­šie pre­zi­dent­ské man­dá­ty vynu­lo­va­li oso­be, kto­rá v čase zmien ústa­vy prá­ve vyko­ná­va man­dát pre­zi­den­ta a…

Poľský generál sa nakazil v Nemecku koronavírusom. Všetci z konferencie sú v karanténe

Gene­rál poľ­ských ozb­ro­je­ných síl Jaros­law Mika bol pozi­tív­ne tes­to­va­ný na nový koro­na­ví­rus po tom, ako sa zúčast­nil na vojen­skej kon­fe­ren­cii v Nemec­ku. Infor­mo­va­lo o tom v uto­rok na Twit­te­ri poľ­ské minis­ter­stvo obra­ny. Po powro­cie z woj­sko­wej nara­dy w Niemc­zech, u…

Belgicko zastavilo vývoz zbraní do Saudskej Arábie

Bel­gic­ká Štát­na rada zasta­vi­la plat­nosť 17 licen­cií na vývoz zbra­ní do Saud­skej Ará­bie. Infor­mo­va­la o tom tele­víz­na sta­ni­ca RTBF. Povo­le­nia na vývoz zbra­ní ude­lil v prie­be­hu decem­bra regi­onál­ny valón­sky pre­mi­ér Elio Di Rupo. Spo­loč­nos­ti Fab­ri­que Nati­ona­le Hers­tal, John Coc­ke­rill a…

Americkí vojaci sa údajne už začali sťahovať z Afganistanu

Blí­žia­ce sa pre­zi­dent­ské voľ­by v USA urých­ľu­jú sťa­ho­va­nie voja­kov z Afga­nis­ta­nu. Tí sa pod­ľa zdro­jov agen­tú­ry AP už zača­li pri­pra­vo­vať na odsun. Stia­hnu­tie voja­kov z Afga­nis­ta­nu a Ira­ku bol po múre s Mexi­kom jed­ným z hlav­ných pred­vo­leb­ných sľu­bov aktu­ál­ne­ho pre­zi­den­ta…

Severná Kórea opäť testovala rakety nad Japonským morom

Sever­ná Kórea v pon­de­lok odpá­li­la do oblas­ti Japon­ské­ho mora tri neiden­ti­fi­ko­va­né pro­jek­ti­ly, infor­mo­va­la agen­tú­ra Jon­hap s odvo­la­ním sa na juho­kó­rej­ský Zbor náčel­ní­kov štá­bov (JCS). Stre­ly rôz­ne­ho dru­hu odpá­le­né z pro­vin­cie Juž­ný Hamg­jong na výcho­de KĽDR pre­le­te­li vzdia­le­nosť 200 kilo­met­rov v…

Koronavírus sa objavil už aj v sídle NATO. Priniesol ho zamestnanec z dovolenky v Taliansku

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia v pon­de­lok potvr­di­la, že v radoch jej zamest­nan­cov v bru­sel­skom síd­le, kde pra­cu­je 4000 ľudí, sa vysky­tol prvý pozi­tív­ny prí­pad výsky­tu nové­ho typu koro­na­ví­ru­su. Hovor­cov­ský úrad v sprá­ve pre médiá spres­nil, že neme­no­va­ný zamest­na­nec NATO bol pozi­tív­ne tes­to­va­ný…

Štátne pozemky v Tatrách predalo ministerstvo obrany firme napojenej na J&T

Ďal­šia fir­ma pria­mo napo­je­ná na minis­ter­stvo obra­ny krát­ko pred voľ­ba­mi pre­da­la luk­ra­tív­ny poze­mok podoz­ri­vo pod cenu. Podob­ne ako v Malac­kách minis­ter­ská akci­ov­ka Hore­zza a.s. pre­da­la 6 000 met­rov štvor­co­vých v Tatrans­kej Lom­ni­ci po 38,5 eura za meter štvor­co­vý, pri­tom bež­ná…

V Holandsku začali súdiť zodpovedných za zostrelenie letu MH-17 nad Ukrajinou

V holand­skom mes­te Schip­hol sa v pon­de­lok začal pro­ces s tro­mi občan­mi Rus­ka a jed­ným Ukra­jin­com, kto­rí sú obža­lo­va­ní z viac­ná­sob­nej vraž­dy v súvis­los­ti so zostre­le­ním doprav­né­ho lie­tad­la spo­loč­nos­ti Mala­y­sia Air­li­nes MH-17 v roku 2014. K zostre­le­niu lie­tad­la doš­lo nad…

Ministerstvo obrany: Čo zákazka, to problém. ÚVO zastavil ďalší tender

Úrad pre verej­né obsta­rá­va­nie (ÚVO) pre­ve­ru­je tak­mer desať­mi­li­ó­no­vú zákaz­ku Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR na posky­to­va­nie tech­nic­kých slu­žieb na Integ­ro­va­nom bez­peč­nost­nom sys­té­me a jeho pod­sys­té­moch (IBS). Vyplý­va to z ozná­me­nia vo vest­ní­ku ÚVO. Hovor­ky­ňa rezor­tu obra­ny Dan­ka Capá­ko­vá pre TASR uvied­la,…

Švajčiarsko potichu buduje 5G sieť s technológiou od Huawei

Čín­sky výrob­ca tele­ko­mu­ni­kač­ných zaria­de­ní Huawei čelí na Zápa­de prob­lé­mom. USA totiž tla­čia na svo­jich spo­jen­cov, aby nepo­ží­va­li jeho tech­no­ló­gie na budo­va­nie nových mobil­ných 5G sie­tí. Vo švaj­čiar­skej dedin­ke Täni­kon si však z toho ťaž­kú hla­vu nero­bia a poti­chu usku­toč­ňu­jú svo­ju…

Náčelník generálneho štábu vyzýva vojakov, aby nepodľahli výmyslom o koronavíruse

Nepod­lie­haj­te pani­ke a dez­in­for­má­ciám. Taký je hlav­ný odkaz dvoj­stra­no­vé­ho otvo­re­né­ho lis­tu náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu OS SR gene­rá­la Danie­la Zme­ka voja­kom. „Nepod­lie­haj­te dez­in­for­má­ciám a faloš­ným sprá­vam, buď­me v kaž­dej situ­ácii zod­po­ved­ným vzo­rom pre rodi­nu, zná­mych a širo­kú verej­nosť,” zdô­raz­ňu­je Zme­ko v…

Potvrdené. Koronavírus je na Slovensku. Otca nakazil syn

Pacient, kto­ré­mu ako prvé­mu potvr­di­li na Slo­ven­sku náka­zu na nový koro­na­ví­rus, sa cíti už lep­šie. Zdá sa, že je u neho prie­beh ocho­re­nia ľah­ší. V pia­tok o tom infor­mo­val pre­mi­ér SR Peter Pel­leg­ri­ni (Smer-SD). Ubez­pe­čil, že ten­to 52-roč­ný pacient nenav­ští­vil…

Šéfom Európskej obrannej agentúry sa stane český diplomat

Býva­lý čes­ký veľ­vys­la­nec pri NATO Jiří Šedi­vý bude novým šéfom Európ­skej obran­nej agen­tú­ry (EDA). Ozná­mi­la to samot­ná agen­tú­ra. 🆕Jiří Šedi­vý appo­in­ted as new #EDA Chief Exe­cu­ti­ve Sta­te­ment 👉https://t.co/WOz78SDpKm EDA Ste­e­ring Board today appo­in­ted Jiří Šedi­vý, for­mer 🇨🇿Czech Defen­ce Minis­ter, as…

Zrušený obranný tender na autá 4x4 nemá kto odblokovať. SNS obchod za 320 miliónov nedokončí

Minis­ter­stvo obra­ny v stre­du pre­hra­lo pozič­nú voj­nu na Úra­de pre verej­né obsta­rá­va­nie a záro­veň sa uká­za­lo, aká dôle­ži­tá bola zdan­li­vo nud­ná výme­na na poste pod­pred­se­du ÚVO. Nomi­nan­tom Slo­ven­skej národ­nej stra­ny na minis­ter­stve obra­ny sa v stre­du zrej­me defi­ni­tív­ne rozp­ly­nul sen…

Chorých na koronavírus izoluje ministerstvo obrany na Lešti a Záhorí

Čo kon­krét­ne bude robiť štát, keď sa obja­ví koro­na­ví­rus? To je taj­né. Taká je odpo­veď z minis­ter­stva obra­ny, kto­ré má tiež svo­ju úlo­hu v prí­pa­de pre­puk­nu­tia epi­dé­mie na Slo­ven­sku. Z roko­va­nia Bez­peč­nost­nej rady vlá­dy vyplý­va, že prá­ve rezort obra­ny a…

Je Slovensko pripravené na koronavírus? Chýbajú sestry a rúška

Vo všet­kých oko­li­tých kra­ji­nách sa už potvr­di­la náka­za novým koro­na­ví­ru­som COVID-19. Je tak otáz­kou času, kedy sa obja­ví aj na Slo­ven­sku. V tej­to súvis­los­ti už zasa­da­la bez­peč­nost­ná rada, kto­rá pri­ja­la nie­kto­ré opat­re­nia. Naprí­klad minis­ter­stvo obra­ny vie posta­viť poľ­nú nemoc­ni­cu vo…

Prímerie po afgánsky: Taliban zabil 20 vojakov a policajtov

Prí­sluš­ní­ci afgan­ské­ho mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban zabi­li v noci na stre­du pri dvoch úto­koch v pro­vin­ciách Kun­dúz a Uruz­gán naj­me­nej 20 afgan­ských voja­kov a poli­caj­tov. Pod­ľa agen­tú­ry AFP k úto­kom doš­lo nie­koľ­ko hodín po tom, ako ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump pove­dal,…

NATO plánuje z Afganistanu stiahnuť 4000 vojakov

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia má v plá­ne výraz­ne zní­žiť svo­ju vojen­skú prí­tom­nosť v Afga­nis­ta­ne, a to zo 16.000 na 12.000 voja­kov. Pre tele­ví­ziu ZDF to pove­dal gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg. „Ces­ta k mie­ru bude dlhá a namá­ha­vá, pre­to všet­ko, čo v…

Irán potajomky experimentuje s uránom, tvrdí atómová agentúra

Irán poru­šu­je doho­du a zhro­maž­dil ove­ľa viac urá­nu, ako by mal. Kon­šta­tu­je to Medzi­ná­rod­ná orga­ni­zá­cia pre ató­mo­vú ener­giu (MAAE). Záro­veň uvied­la, že Irán expe­ri­men­tu­je s jad­ro­vým mate­riá­lom v mini­mál­ne troch zaria­de­niach, kto­ré však nena­hlá­sil ins­pek­to­rom. Pod­ľa MAAE Irán za posled­né…

V Lotyšsku chytili ruského špióna

Lotyš­sko v pon­de­lok ozná­mi­lo, že zadr­ža­lo muža, kto­rý pod­ľa tamoj­ších úra­dov pra­co­val pre Rus­ko. Muž sa pokú­sil naver­bo­vať dôs­toj­ní­ka taj­ných slu­žieb, aby pre Mos­kvu vyko­ná­val špi­onáž­nu čin­nosť. „Agent skon­tak­to­val lotyš­ské­ho dôs­toj­ní­ka a pokú­sil sa ho pre­ho­vo­riť na odo­vzdá­va­nie taj­ných mate­riá­lov,…

Boris Kollár: Za ministra obrany chceme Milana Krajniaka

Pred­se­da hnu­tia Sme rodi­na Boris Kol­lár potvr­dil, že jeho stra­na má záu­jem o post minis­tra obra­ny. Naň by naj­rad­šej nomi­no­val Mila­na Kraj­nia­ka. „Áno, máme záu­jem o minis­ter­stvo obra­ny a pani pre­zi­dent­ke som o našej nomi­ná­cii hovo­ril,” uvie­dol Boris Kol­lár po…

Turecko a Sýria sú v otvorenej vojne. Zostrelili ďalšie sýrske lietadlo

Turec­ké bojo­vé lie­tad­lo zostre­li­lo nad sýr­skou pro­vin­ci­ou Idlib sýr­ske vojen­ské lie­tad­lo. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra AFP. Ide už o tre­tie také­to zostre­le­nie za tri dni, uvied­la mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) so síd­lom v…

V Rakúsku súdia dôstojníka, čo vynášal informácie Rusku. To mu zaplatilo 280 000 eur

V rakús­kom Salz­bur­gu sa na tamoj­šom kra­jin­skom súde začal v pon­de­lok špi­onáž­ny pro­ces, v kto­rom je 71-roč­ný Rakú­šan obvi­ne­ný z toho, že viac ako 25 rokov vyná­šal Rus­ku vojen­ské tajom­stvá. Infor­mo­val o tom webo­vý por­tál den­ní­ka Der Stan­dard. Býva­lý armád­ny…

V Afganistane vytiahli Hlavu 22. Z mieru tak možno nič nebude.

Iba nie­koľ­ko hodín po pod­pi­se his­to­ric­kej doho­dy medzi USA a Tali­ba­nom afgán­skou vlá­dou sa obja­vil zádr­hel. Tali­ban si totiž posta­vil hla­vu – odmie­ta roko­vať s miest­nou vlá­dou, kým tá nepre­pus­tí 5 000 väz­ne­ných čle­nov Tali­ba­nu. Vlá­da však tvr­dí, že ich…

KĽDR vypálila nad Japonské more dve rakety krátkeho doletu

Sever­ná Kórea vypá­li­la v pon­de­lok nad Japon­ské more dve bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­va­né rake­ty krát­ke­ho dole­tu. Pod­ľa agen­tú­ry Jon­hap o tom v pon­de­lok infor­mo­val juho­kó­rej­ský Zbor náčel­ní­kov štá­bov (JCS) s pou­ka­zom na to, že ide o prvý test seve­ro­kó­rej­ských rakiet, odke­dy Pch­jong­jang…

Citlivé údaje najčastejšie unikajú cez mobil

Mal­vér v podo­be trój­skych koní skry­tých za rekla­mu v mobil­ných zaria­de­niach a špe­ho­va­cí mal­vér (tzv. stal­ker­wa­re) zazna­me­na­li v roku 2019 masív­ny nárast, pri­čom sú v čoraz väč­šom ohro­ze­ní aj osob­né úda­je pou­ží­va­te­ľov smart­fó­nov. Pokiaľ ide o počet zis­te­ných inšta­lač­ných balí­kov,…

Turci zostrelili v Idlibe sýrske stíhacie bombardéry Su-24

Turec­ké sily zostre­li­li v nede­ľu nad seve­ro­zá­pad­nou Sýri­ou dva stí­ha­cie bom­bar­dé­ry typu Suchoj Su-24 pat­ria­ce sýr­ske­mu letec­tvu, kto­ré pred­tým údaj­ne zaú­to­či­li na turec­ké lie­tad­lá. Vyplý­va to z vyjad­re­ní turec­ké­ho minis­ter­stva obra­ny a sýr­skych akti­vis­tov, kto­ré pri­nies­li tla­čo­vé agen­tú­ry AFP a…

USA podpísali s Talibanom dohodu o stiahnutí vojakov z Afganistanu

Spo­je­né štá­ty pod­pí­sa­li v sobo­tu s afgan­ským mili­tant­ným hnu­tím Tali­ban doho­du o prí­me­rí, kto­rá zahŕňa stia­hnu­tie ame­ric­kých jed­no­tiek z Afga­nis­ta­nu, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Doho­da, pri kto­rej pod­pi­se bol prí­tom­ný aj ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo, sta­no­vu­je časo­vý plán, na…