Väzni vyrobili do piatka približne 12.000 ochranných rúšok na tvár

Pri­bliž­ne 12.000 ochran­ných rúšok vyro­bi­li slo­ven­skí väz­ni od 5. mar­ca do piat­ka 13. mar­ca v sied­mich slo­ven­ských väze­niach. TASR o tom infor­mo­va­la hovor­ky­ňa Zbo­ru väzen­skej a jus­tič­nej strá­že (ZVJS) Moni­ka Kac­vin­ská.

Rúš­ka sú dis­tri­bu­ova­né medzi jed­not­li­vé Ústa­vy na výkon tres­tu odňa­tia slo­bo­dy (ÚVTOS) a Ústa­vy na výkon väz­by (ÚVV). „Aktu­ál­ne šije rúš­ka 93 odsú­de­ných a využí­va­jú sa aj zákon­né mož­nos­ti nad­ča­so­vej prá­ce. Výro­ba sa rea­li­zu­je v sied­mich ústa­voch, kto­ré majú zria­de­né stre­dis­ká šitia, a to v ústa­ve Koši­ce-Šaca, Ban­skej Bys­tri­ci-Krá­ľo­vej, Koši­ciach, Nit­re-Chre­no­vej, Želie­zov­ciach, Ružom­ber­ku a Dub­ni­ci nad Váhom,” uvied­la hovor­ky­ňa.

Pri­már­ne sú rúš­ka urče­né pre potre­by ZVJS, ako aj pre sub­jek­ty spa­da­jú­ce pod rezort spra­vod­li­vos­ti. „V prí­pa­de požia­da­viek na výro­bu pre štát­ne hmot­né rezer­vy, je zbor pri­pra­ve­ný rea­li­zo­vať aj túto požia­dav­ku pod­ľa svo­jich kapa­cit­ných mož­nos­tí,” zdô­raz­ni­la Kac­vin­ská. Rúš­ka na tvár sa vyrá­ba­jú pre­dov­šet­kým zo zdra­vot­níc­ky odpo­rú­ča­ných mate­riá­lov, kto­ré je mož­né prať na vyso­kej tep­lo­te, che­mic­ky čis­tiť a žeh­liť.

ZVJS pri­jal opat­re­nia v súvis­los­ti s novým koro­na­ví­ru­som. Pri vstu­pe do všet­kých ústa­vov a zaria­de­ní zbo­ru sa meria teles­ná tep­lo­ta bez­kon­takt­ným tep­lo­me­rom. Oso­be s teles­nou tep­lo­tou vyš­šou ako 37,5 stup­ňa ale­bo s iný­mi prí­znak­mi ocho­re­nia COVID-19 a tak­tiež oso­be, kto­rá odmiet­la mera­nie, sa zame­dzí vstup do ústa­vu.

V prí­pa­de orgá­nov čin­ných v trest­nom kona­ní, sud­cu, obhaj­cu, advo­ká­ta a inej oso­by posky­tu­jú­cej práv­nu pomoc a ďal­šej opráv­ne­nej oso­by a orgá­nu sa zvá­ži zame­dze­nie vstu­pu. V prí­pa­de vyko­ná­va­nia takých­to vstu­pov poskyt­ne ústav vstu­pu­jú­cim oso­bám rúš­ko na tvár, ak nema­jú vlast­né.

Slo­ven­ská advo­kát­ska komo­ra pod­ľa hovor­ky­ne zabez­pe­čí infor­mo­va­nie advo­ká­tov. „V prí­pa­de, že advo­ká­to­vi nebu­de umož­ne­ný vstup, dosta­ne záznam, kto­rým pre­uká­že dôvod neumož­ne­nia kon­tak­tu s kli­en­tom,” uvied­la hovor­ky­ňa ZVJS.

Do piat­ka sa v slo­ven­ských väze­niach nachá­dza­lo 10.702 osôb, z toho 9078 odsú­de­ných a 1624 obvi­ne­ných. V ústa­voch sa nachá­dza­lo aj 223 cudzin­cov, z toho 94 obvi­ne­ných a 129 odsú­de­ných.

Zdroj:tasr