Zrútené lietadlo v Afganistane patrí americkej armáde

Na výcho­de Afga­nis­ta­nu sa v pon­de­lok zrú­ti­lo lie­tad­lo. Prvé sprá­vy spra­vo­daj­skej sta­ni­ce Aria­na News uvá­dza­li, že na palu­be lie­tad­la moh­lo 110 ľudí. Pod­ľa naj­nov­ších infor­má­cií má ísť o lie­tad­lo Letec­kých síl Spo­je­ných štá­tov (USAF). Inci­dent sa stal v pro­vin­cii Ghaz­ní, juho­zá­pad­ne od hlav­né­ho mes­ta Kábul.

Ame­ric­ká armá­da zača­la v oblas­ti kon­tro­lo­va­nej Tali­ba­nom vyšet­ro­va­nie. Pod­ľa hovor­ky­ne ame­ric­ké­ho ústred­né­ho vele­nia, Beth Rior­dan, ostá­va nejas­né, kto­ré lie­tad­lo vlast­ne hava­ro­va­lo.

Foto­gra­fie na sociál­nych sie­ťach uka­zu­jú, že nej­de o Boeing 737–400 spo­loč­nos­ti Aria­na Air­li­nes. Tá rov­na­ko infor­mo­va­la agen­tú­ru Asso­cia­ted Pre­ss, že v Afga­nis­ta­ne nedoš­lo k havá­rii žiad­nej z jej lie­ta­diel.

Údaj­né video (viď dole) z mies­ta havá­rie uka­zu­je tros­ky lie­tad­la Bom­bar­dier E‑11A, kto­ré ame­ric­ká armá­da pou­ží­va údaj­ne na výš­ko­vé sle­do­va­nie Afga­nis­ta­nu.

Prí­či­na neho­dy, rov­na­ko ako počet mŕt­vych a zra­ne­ných nie je zatiaľ ofi­ciál­ne zná­my.

Hovor­ca guver­né­ra pro­vin­cie Arif Noori uvie­dol, že na chvos­te lie­tad­la bolo čís­lo 358 Neve­del však, akej spo­loč­nos­ti ale­bo kra­ji­ne lie­tad­lo pat­rí.

Letec­ké sily Spo­je­ných štá­tov Bom­bar­dier E‑11A s uve­de­ným čís­lom AF 11–358 vlast­nia.

Afgán­ska spra­vo­daj­ská agen­tú­ra Aria­na News neskôr pri­nies­la sta­no­vis­ko radi­kál­ne­ho hnu­tia Tali­ban. To vyhlá­si­lo, že doš­lo k havá­rii ame­ric­ké­ho vojen­ské­ho lie­tad­la, kto­ré špe­ho­va­lo oblasť.”

V sta­no­vis­ku však Tali­ban vyslo­ve­ne neuvie­dol, že doš­lo k zostre­le­niu lie­tad­la.

Pod­ľa novi­ná­ra napo­je­né­ho na Tali­ban pat­rí hava­ro­va­né lie­tad­lo ame­ric­kej armá­de, píše AP. Daný zdroj ďalej uvie­dol, že lie­tad­lo je výraz­ne poško­de­né.

Hovor­ca Tali­ba­nu vyhlá­sil, že v pro­vin­cii Ghaz­ní sa zrú­ti­lo lie­tad­lo ame­ric­kých vzduš­ných síl, pri­čom zahy­nu­lo „množ­stvo” ame­ric­kých voja­kov. Hovor­ca tvr­dí, že mies­to havá­rie sa nachá­dza zhru­ba desať kilo­met­rov od vojen­skej základ­ne USA.

Ame­ric­ké letec­tvo až po viac ako desia­tich hodi­nách od neho­dy potvr­di­lo, že ide o ich lie­tad­lo.

Náčel­ník gene­rál­ne­ho štá­bu ame­ric­ké­ho vojen­ské­ho letec­tva gene­rál David Gold­fe­in uvie­dol, že išlo o ame­ric­ké pries­kum­né lie­tad­lo typu Bom­bar­dier E‑11A. „Zdá sa, že sme stra­ti­li lie­tad­lo. O osu­de posád­ky nič nevie­me,” pove­dal Gold­fe­in na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii vo Was­hing­to­ne.