Zrušený obranný tender na autá 4x4 nemá kto odblokovať. SNS obchod za 320 miliónov nedokončí

Minis­ter­stvo obra­ny v stre­du pre­hra­lo pozič­nú voj­nu na Úra­de pre verej­né obsta­rá­va­nie a záro­veň sa uká­za­lo, aká dôle­ži­tá bola zdan­li­vo nud­ná výme­na na poste pod­pred­se­du ÚVO. Nomi­nan­tom Slo­ven­skej národ­nej stra­ny na minis­ter­stve obra­ny sa v stre­du zrej­me defi­ni­tív­ne rozp­ly­nul sen o dokon­če­ní ten­dra na nákup vyše šty­ri­sto tak­tic­kých vozi­diel 4x4 za 321 mili­ó­nov eur bez DPH. Rada ÚVO dnes nedo­ká­za­la pri­jať plat­né uzne­se­nie k odvo­la­niu sa minis­ter­stva voči zru­še­niu súťa­že zo stra­ny Úra­du pre verej­né obsta­rá­va­nie. Roz­sek­núť práv­ny pat budú môcť až nomi­nan­ti črta­jú­cej sa švor­ko­alí­cie.

Fun­kci­oná­ri za, vlád­ni exter­nis­ti pro­ti

Na stre­daj­šom zasad­nu­tí Rady ÚVO sa jej čle­no­via nedop­ra­co­va­li k plat­né­mu roz­hod­nu­tiu, či zru­še­nie súťa­že v decem­bri 2019 bolo ale­bo nebo­lo v poriad­ku. „Pred­se­da úra­du dal v tom­to prí­pa­de opä­tov­ne hla­so­vať o tom, aby rada úra­du potvr­di­la roz­hod­nu­tie prvé­ho stup­ňa, a teda potvr­di­la zru­še­nie súťa­že. Za taký­to návrh hla­so­val pred­se­da úra­du a jeho pod­pred­se­da. Exter­ní čle­no­via rady za ten­to návrh nehla­so­va­li. Nastal teda taký práv­ny stav veci, kto­rý ak bude pre­tr­vá­vať, zrej­me o tej­to zákaz­ke v súčas­nom zlo­že­ní rady nie je mož­né roz­hod­núť,” kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa ÚVO Jana Zvon­če­ko­vá.

Rada ÚVO je teda v pato­vej situ­ácii. Za nor­mál­nych okol­nos­tí by mala mať deväť čle­nov, no aktu­ál­ne tra­ja chý­ba­jú. Dru­hý pod­pred­se­da úra­du a dva­ja nomi­nan­ti vlá­dy. Na plat­né roz­hod­nu­tie musí hla­so­vať za ale­bo pro­ti naj­me­nej päť čle­nov. A to nemá žiad­na stra­na. Ani zástup­co­via úra­du, ani zástup­co­via kon­čia­cej vlá­dy.

Buga­la bol jazýč­kom na váhach

Vlád­ni nomi­nan­ti v rade ÚVO sú Milan Brach, Eva Heč­ko­vá, Nina Komor­ní­ko­vá a Marek Vla­dár. Medzi nich sa rátal aj pod­pred­se­da úra­du Juraj Buga­la. Ten bol pre­po­je­ný na pod­ni­ka­te­ľa Iva­na Kmot­rí­ka. Pod­ľa žilin­ské­ho okres­né­ho súdu totiž neo­práv­ne­ne skrý­val sku­toč­né vlast­níc­tvo Kmot­rí­ka vo fir­mách, pri­čom sa tvá­ril, že ich vlast­ní on, hoci v sku­toč­nos­ti to bol prá­ve Kmot­rík. Po verej­nom tla­ku vlá­da začiat­kom feb­ru­ára Buga­lu z postu pod­pred­se­du úra­du odvo­la­la.

Ak by Buga­la zostal vo fun­kcii, tak na dneš­nom hla­so­va­ní by vlád­ni nomi­nan­ti pre­hla­so­va­li fun­kci­oná­rov ÚVO a obrov­ský ten­der na vojen­ské autá by moh­li obno­viť a mož­no aj do nástu­pu novej vlá­dy ukon­čiť. Tak­to však nomi­nan­ti SNS zrej­me nestih­nú. Keď­že Rada ÚVO nepri­ja­la plat­né uzne­se­nie, tak zostá­va v plat­nos­ti pôvod­né zru­še­nie súťa­že, kým o tom nebu­dú hla­so­vať zno­va a v plnom zlo­že­ní. Nových čle­nov rady však vzhľa­dom na čas bude môcť prav­de­po­dob­ne vyme­no­vať až nová vlá­da na čele s Igo­rom Mato­vi­čom. No a prá­ve jeho ľudia boli naj­väč­ší­mi kri­tik­mi celej súťa­že.

Zru­še­ná súťaž pre nezrov­na­los­ti

Úrad pre verej­né obsta­rá­va­nie najprv v lete poza­sta­vil súťaž a násled­ne celý ten­der po kon­tro­le úpl­ne zru­šil zru­šil v decem­bri 2019. Minis­ter­stvo plá­no­va­lo totiž nakú­piť viac ako 400 obr­ne­ných vozi­diel. Necha­li si aj pre­viesť nie­koľ­ko vozi­diel od rôz­nych výrob­cov. Via­ce­rí kri­ti­ci však ozna­či­li súťaž za netras­pa­rent­nú a uši­tú na jed­né­ho uchá­dza­ča, keď­že tech­nic­ké požia­dav­ky boli veľ­mi pod­rob­né a nene­cha­li veľa pries­to­ru na rôz­ne varian­ty.