Zomrel bývalý sovietsky rozviedčik, ktorý v roku 1945 zachránil Krakov

 Vo veku 103 rokov zomrel prí­sluš­ník soviet­skej vojen­skej roz­vied­ky Ale­xej Boťan, kto­rý je pova­žo­va­ný za záchran­cu poľ­ské­ho mes­ta Kra­kov pred zni­če­ním nacis­ta­mi počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok roz­hla­so­vá sta­ni­ca Echo Mos­kvy.

Spres­ni­la, že v 40. rokoch bol Boťan pri mno­hých his­to­ric­ky význam­ných uda­los­tiach vo východ­nej Euró­pe. V janu­ári 1945 zís­kal infor­má­cie o záme­re nemec­kej armá­dy zni­čiť vodo­jem a prieh­ra­du na rie­ke Duna­jec a zapla­viť násled­ne mes­to Kra­kov, aby tak zabrá­ni­la postu­pu soviet­skej armá­dy. Boťa­no­va jed­not­ka tie­to plá­ny pre­ka­zi­la, keď vyho­di­la do vzdu­chu sklad, kde bola výbuš­ni­na.

Tie­to uda­los­ti poslú­ži­li neskôr ako námet pre soviet­sky film Major Vichr.

Boťan bojo­val v dru­hej sve­to­vej voj­ne od jej vypuk­nu­tia. Spo­čiat­ku velil posád­ke, kto­rá bola súčas­ťou poľ­ských ozb­ro­je­ných síl. Po roz­de­le­ní Poľ­ska pri­jal soviet­ske občian­stvo a o rok neskôr sa stal zamest­nan­com NKVD. V jej nástup­níc­kej KGB pra­co­val až do roku 1989, pri­čom bol pri zro­de oddie­lu oso­bit­né­ho urče­nia Vympel.

Ako pri­po­me­nu­lo Echo Mos­kvy, Boťan minu­lý pon­de­lok oslá­vil 103. naro­de­ni­ny.

Zdroj:TASR