Zomrel bývalý minister obrany Luboš Dobrovský

Vo veku 87 rokov zomrel vo štvr­tok býva­lý čes­ko­slo­ven­ský minis­ter obra­ny, poli­tik a disi­dent Luboš Dob­rov­ský. Infor­mo­val o tom spra­vo­daj­ský web Lidovky.cz s odvo­la­ním sa na Kniž­ni­cu Vác­la­va Hav­la.

Dob­rov­ský sa naro­dil 3. feb­ru­ára 1932 v mes­te Kolín v Stre­do­čes­kom kra­ji. Pôso­bil ako uči­teľ a neskôr ako komen­tá­tor v Čes­ko­slo­ven­skom roz­hla­se, uvá­dza ser­ver iROZHLAS.cz.

V rokoch 1967–69 bol čle­nom Komu­nis­tic­kej stra­ny Čes­ko­slo­ven­ska (KSČ), odkiaľ ho však vylú­či­li. V roku 1989 sa stal hovor­com Občian­ske­ho fóra (OF).

Post prvé­ho neko­mu­nis­tic­ké­ho minis­tra obra­ny Čes­kej a Slo­ven­skej Fede­ra­tív­nej Repub­li­ky (ČSFR) zastá­val v rokoch 1990–92. V rokoch 1992–96 bol vedú­cim Kan­ce­lá­rie pre­zi­den­ta repub­li­ky Vác­la­va Hav­la. Neskôr bol veľ­vys­lan­com ČR v Rus­kej fede­rá­cii. V tej­to fun­kcii pôso­bil do roku 2000.

V roku 2002 čes­ký pre­zi­dent Havel Dob­rov­ské­ho oce­nil Radom Tomá­ša Gar­ri­gua Masa­ry­ka.

Zdroj:TASR