Zmizlo vojenské lietadlo s 38 pasažiermi

Vojen­ské lie­tad­lo číl­ských vzduš­ných síl zmiz­lo v pon­de­lok z rada­rov. Na palu­be sa nachá­dza­lo 38 osôb. Lie­tad­lo Lock­he­ed C‑130 Her­cu­les sme­ro­va­lo z mes­ta Pun­ta Are­nas  na čil­skú Základ­ňu pre­zi­den­ta Edu­ar­da Fre­ia Mon­tal­vu v Antar­ktí­de.

V lie­tad­le sa nachá­dza­lo 17 čle­nov posád­ky a 21 ces­tu­jú­cich vrá­ta­ne troch civi­lis­tov.

Vzduš­né sily uvied­li, že s lie­tad­lom o 18.13 h miest­ne­ho času (22.13 h SEČ) stra­ti­li rádi­ové spo­je­nie, na čo armá­da vyhlá­si­la pop­lach a akti­vi­zo­va­la pát­ra­cie a záchran­né sku­pi­ny.

Pre­pra­vo­va­ný per­so­nál mal na základ­ni skon­tro­lo­vať potru­bie slú­žia­ce na záso­bo­va­nie pali­vom a ďal­šie zaria­de­nia.

Pod­ľa gene­rá­la Edu­ar­da Mon­squ­ie­ru lie­tad­lo nevys­la­lo žiad­ne núdzo­vé sig­ná­ly.

Lie­tad­lo Lock­he­ed Mar­tin C‑130 Her­cu­les malo výrob­né čís­lo 4776. Pôvod­ne slú­ži­lo v ame­ric­ké­mu námor­níc­tvu pod čís­lom KC-130R 160628, no v roku 1995 ho odov­za­li číl­skej armá­de.

Zdroj:TASR, AP