ZBOP SR rešpektuje bezpečnostnú politiku SR

Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky (ZBOP SR) na dneš­nom roko­va­ní pre­zí­dia jed­no­hlas­ne pri­ja­lo sta­no­vis­ko k súčas­nej poli­tic­ko-bez­peč­nost­nej situ­ácii v Euró­pe, jeho zne­nie vám pri­ná­ša­me v nezme­ne­nej podo­be:

„Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky vychá­dza­júc zo sta­nov zdru­že­nia, zabez­pe­ču­je svo­ju čin­nosť v súla­de s plat­ný­mi práv­ny­mi nor­ma­mi Slo­ven­skej repub­li­ky, pri rešpek­to­va­ní bez­peč­nost­nej poli­ti­ky a obran­nej stra­té­gie Slo­ven­skej repub­li­ky.

Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky rešpek­tu­je záväz­ky, ku kto­rým sa Slo­ven­ská repub­li­ka zavia­za­la, vrá­ta­ne záväz­kov vyplý­va­jú­cich z náš­ho člen­stva v Európ­skej únii a Orga­ni­zá­cii Seve­ro­at­lan­tic­kej zmlu­vy. Zdru­že­nie v rám­ci toh­to člen­stva a v súla­de so záuj­ma­mi Slo­ven­skej repub­li­ky svo­ji­mi kapa­ci­ta­mi napo­má­ha­lo a napo­má­ha k zvy­šo­va­niu jej bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho poten­ciá­lu. 

V súvis­los­ti s poli­tic­ko-bez­peč­nost­nou situ­áci­ou, kto­rá v súčas­nos­ti vznik­la v Euró­pe, Zdru­že­nie bez­peč­nost­né­ho a obran­né­ho prie­mys­lu Slo­ven­skej repub­li­ky pozor­ne sle­du­je návrhy a pro­ce­sy v oblas­ti obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky, vrá­ta­ne pro­ce­su príp­ra­vy a sch­va­ľo­va­nia Doho­dy o spo­lu­prá­ci v oblas­ti obra­ny medzi vlá­dou Slo­ven­skej repub­li­ky a vlá­dou Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých a rešpek­tu­je bez­peč­nost­nú poli­ti­ku v tej­to oblas­ti.”

(Zdroj: ZBOP SR, FOTO TASR – Pavol Zachar)
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na.