Záujem o vstup do Ozbrojených síl sa vplyvom pandémie zvýšil

Ozb­ro­je­né sily (OS SR) poci­ťu­jú aj v súvis­los­ti s eko­no­mic­ký­mi násled­ka­mi pan­dé­mie ocho­re­nia COVID-19 zvý­še­ný záu­jem o vstup či návrat do ich štruk­túr. V uto­rok to pre médiá uvie­dol minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽa­NO). Cel­ko­vá napl­ne­nosť pozí­cií je pod­ľa neho asi tri štvr­ti­ny opro­ti tabuľ­kám. Chý­ba­jú hlav­ne ľudia na niž­ších dôs­toj­níc­kych pozí­ciách.

Napl­ne­nosť OS SR je pod­ľa Naďa v súčas­nos­ti pri­bliž­ne 76 až 77 per­cent. „Aj v súvis­los­ti s ocho­re­ním COVID-19 a súvi­sia­ci­mi eko­no­mic­ký­mi násled­ka­mi poci­ťu­je­me zvý­še­ný záu­jem nie­len novop­ri­ja­tých regrú­tov, teda ľudí, kto­rí mali záu­jem nastú­piť do ozb­ro­je­ných síl, ale záro­veň aj sna­hu o návrat tých, kto­rí odiš­li v posled­ných dvoch – troch rokoch,” pri­blí­žil minis­ter. Dodal, že jed­not­li­vé prí­pa­dy posu­dzu­jú.

Utor­ko­vým meno­va­ním troch plu­kov­ní­kov do prvej gene­rál­skej hod­nos­ti sa pod­ľa šéfa rezor­tu obra­ny sys­té­mo­vo uzav­re­li všet­ky pozí­cie, do kto­rých bola plá­no­va­ná gene­rál­ska hod­nosť a dote­raz tam pôso­bi­li plu­kov­ní­ci. Napl­ne­né sú teda na 100 per­cent. Pri niž­ších dôs­toj­níc­kych pozí­ciách poci­ťu­jú ozb­ro­je­né sily nedos­ta­tok absol­ven­tov vyso­kých škôl. Prob­lé­my s napl­ne­nos­ťou evi­du­jú aj v prí­pa­de muž­stva a pod­dôs­toj­ní­kov. Chý­ba­jú naprí­klad vodi­či či opra­vá­ri špe­ciál­nej tech­ni­ky.
Minis­ter dekla­ro­val, že hľa­dá rie­še­nia, ako napl­ne­nosť zlep­šiť. Podot­kol, že regru­tá­cia je spo­ma­ľo­va­ná aj nedos­tat­kom finanč­ných pros­tried­kov.

(TASR)