Zapojenie domácich firiem do armádnych zákazok priniesie do ekonomiky stovky miliónov, ukázala analýza

Plá­no­va­né náku­py armád­nej tech­ni­ky možu do slo­ven­skej eko­no­mi­ky pri­niesť väč­šie zdro­je, ako bude samot­ná cena tech­ni­ky, vyplý­va to z ana­lý­zy EY, kto­rú si necha­la spra­co­vať spo­loč­nosť Tat­ra. Zapo­je­ním domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu zís­ka eko­no­mi­ka stov­ky mili­ó­nov eur, zvý­ši sa zamest­na­nosť a štát môže navy­še zís­kať aj stra­te­gic­ké know how, tvr­dí Michal Baláž, gene­rál­ny ria­di­teľ Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia.

Slo­ven­ské ozb­ro­je­né sily plá­nu­jú moder­ni­zá­ciu pozem­ných síl, voja­ci sa tak po rokoch môžu tešiť na moder­nú tech­ni­ku. Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu ide o kľú­čo­vú moder­ni­zá­ciu, kto­rá význam­ne ovplyv­ní nie­len slo­ven­ské ozb­ro­je­né sily, ale aj domá­ce fir­my. „Je dob­rou sprá­vou, že sa po rokoch doč­ka­jú aj pozem­né sily moder­nej tech­ni­ky, kľú­čo­vé bude ale zapo­je­nie domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu,” tvr­dí Michal Baláž, gene­rál­ny ria­di­teľ Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia. Pod­ľa ana­lý­zy EY, v prí­pa­de ak sa sto kole­so­vých obr­ne­ných vozi­diel 8x8 bude vyrá­bať na Slo­ven­sku, vo fab­ri­ke tren­čian­skej Tat­ry, prí­nos pre eko­no­mi­ku pred­sta­vu­je 469 747 498 eur, pri­čom záro­veň vznik­ne 2 897 pra­cov­ných miest. „Ak bude­me obr­ne­né vozid­lá 8x8 vyrá­bať na Slo­ven­sku v Tat­re, z kaž­dé­ho inves­to­va­né­ho eura, sa späť do slo­ven­skej eko­no­mi­ky vrá­ti 1,8 eura”, dopĺňa Michal Baláž.

Pred­sta­vi­te­lia domá­ce­ho obran­né­ho prie­mys­lu upo­zor­ňu­jú, že nej­de len o jed­no­rá­zo­vú zákaz­ku, ale o sme­ro­va­nie celé­ho obran­né­ho prie­mys­lu na najb­li­žích mini­mál­ne trid­sať rokov. „Hovo­rí­me o mul­tip­li­kač­nom efek­te, máme uni­kát­nu prí­le­ži­tosť byť sebes­tač­ný, zacho­vať si celý pro­dukč­ný cyk­lus na Slo­ven­sku, od výsku­mu a vývo­ja, cez výro­bu, až po ser­vis. Ak budú nové obr­ne­né vozid­lá vyro­be­né v tren­čian­skej fab­ri­ke Tat­ra, Slo­ven­sko zís­ka stra­te­gic­ké know how a stov­ky vyso­ko­kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ných miest”, uzat­vá­ra Michal Baláž, gene­rál­ny ria­di­teľ Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia. 

Legen­dár­na Tat­ra, kto­rá je zná­ma svo­jí­mi náklad­ný­mi vozid­la­mi s uni­kát­ne rie­še­ným pod­voz­kom, vyzna­ču­jú­cim sa vyso­kou prie­chod­nos­ťou v teré­ne, sa po rokoch vrá­ti­la na Slo­ven­sko, v jej tren­čian­skej fab­ri­ke bude vyrá­bať náklad­né vozid­lá urče­né pre silo­vé zlož­ky. 

Pod­ľa Tat­ra Defen­ce Slo­va­kia, spo­loč­nosť EY ana­ly­zo­va­la vplyv mož­nej výro­by obr­ne­ných kole­so­vých vozi­diel v tren­čian­skej fab­ri­ke spo­loč­nos­ti Tat­ra. Eko­no­mic­ké prí­no­sy nie je mož­né pau­šál­ne pou­žiť na aké­ho­koľ­vek iné­ho domá­ce­ho výrob­cu.