Zomrel Paul Farnes, posledné letecké eso z bitky o Britániu

Vo veku 101 rokov zomrel v uto­rok Paul Far­nes, posled­né letec­ké eso z bit­ky o Bri­tá­niu, kto­rá pre­beh­la v roku 1940 počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Poj­mom letec­ké eso sa ozna­ču­jú pilo­ti, kto­rí zostre­li­li naj­me­nej päť nepria­teľ­ských lie­ta­diel. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok sta­ni­ca BBC s odvo­la­ním sa na orga­ni­zá­ciu Batt­le of Bri­tain Memo­rial Trust.

Veli­teľ let­ky Far­nes, kto­rý pat­ril k 3000 pilo­tom, kto­rí v roku 1940 brá­ni­li vzduš­né pries­to­ry Bri­tá­nie, zomrel v uto­rok ráno vo svo­jom dome v grófs­tve Ham­ps­hi­re.

Bol jed­ným z mála pilo­tov, kto­rí boli vla­ni v dosta­toč­ne dob­rom zdra­vot­nom sta­ve, aby sa moh­li zúčast­niť na spo­mien­ko­vom dni bit­ky o Bri­tá­niu. Vla­ni v júli s hrdos­ťou repre­zen­to­val svo­jich kole­gov z Krá­ľov­ských vzduš­ných síl (RAF) na spo­mien­ko­vom podu­ja­tí len týž­deň pred svo­ji­mi stopr­vý­mi naro­de­ni­na­mi. Far­nes bol drži­te­ľom medai­ly DFM, kto­rú mu ude­li­li za jeho záslu­hy počas bit­ky o Bri­tá­niu.

Far­nes, kto­rý sa naro­dil v roku 1918, sa ako dob­ro­voľ­ník pri­dal k RAF v roku 1938. Neskôr sa stal čle­nom 501. peru­te RAF a bojo­val aj v bit­ke o Fran­cúz­sko, kto­rá pre­bie­ha­la od 10. mája do 22. júna 1940.

Po bit­ke o Bri­tá­niu bol povo­la­ný ako dôs­toj­ník, pôso­bil ako letec­ký inštruk­tor a bojo­val s 229. peru­ťou na Mal­te, pri­čom slú­žil aj v sever­nej Afri­ke a Ira­ku. Po skon­če­ní dru­hej sve­to­vej voj­ny bol veli­te­ľom dvoch letiek v Spo­je­nom krá­ľov­stve.

Zdroj:TASR