Základňu v Iraku s koaličnými vojakmi zasiahli opäť rakety

Vojen­skú základ­ňu pri irac­kom mes­te Tádží, na kto­rej sú ame­ric­kí a ďal­ší koalič­ní voja­ci, zasiah­li v sobo­tu rake­ty. Pod­ľa agen­tú­ry AP o tom infor­mo­va­li neme­no­va­ní pred­sta­vi­te­lia irac­kej bez­peč­nos­ti.

Bez­pro­stred­ne nebo­li hlá­se­né žiad­ne obe­te. Pod­ľa spo­mí­na­ných zdro­jov dopad­lo na základ­ňu vyše desať rakiet, pri­čom nie­kto­ré zasiah­li pries­to­ry koalič­ných síl, iné letec­kú drá­hu pou­ží­va­nú irac­ký­mi sila­mi.

Túto základ­ňu ležia­cu sever­ne od Bag­da­du v stre­du večer zasiah­lo 18 rakiet. O život priš­li dva­ja Ame­ri­ča­nia a jeden Brit pôso­bia­ci v koalí­cii pod vede­ním USA, kto­rá irac­kým silám pomá­ha v boji pro­ti dži­há­dis­tom. Zra­ne­nia utr­pe­lo ďal­ších 14 osôb vrá­ta­ne Ame­ri­ča­nov, Bri­tov a Polia­kov.

USA ako odve­tu spus­ti­li sériu letec­kých úto­kov na pro­irán­ske šiit­ské milí­cie na juhu Ira­ku, pri­čom zabi­li pia­tich prí­sluš­ní­kov irac­kých bez­peč­nost­ných síl a jed­né­ho civi­lis­tu.

Zdroj:tasr