Vojenská spolupráca Slovenska a Ukrajiny prechádza výrazným rozvojom

Vojen­ské vzťa­hy Slo­ven­ska a Ukra­ji­ny pre­chá­dza­jú v posled­nom obdo­bí výraz­ným roz­vo­jom, a to naj­mä vo vojen­sko-odbor­nej rovi­ne. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď(OĽANO) to zhod­no­til po pon­del­ko­vom roko­va­ní s náčel­ní­kom Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl Ukra­ji­ny Vale­ri­i­om Zaluzh­ny­im, kto­rý na Slo­ven­sko pri­ces­to­val na pozva­nie náčel­ní­ka Gene­rál­ne­ho štá­bu Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Danie­la Zme­ka.

Minis­ter infor­mo­val zástup­cu Ukra­ji­ny aj o pre­bie­ha­jú­cich moder­ni­zač­ných pro­jek­toch v rám­ci OS SR a poten­ciál­nych mož­nos­tiach spo­lu­prá­ce pod­ni­kov obran­né­ho prie­mys­lu, pri­blí­ži­la hovor­ky­ňa rezor­tu Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

Témou roz­ho­vo­ru boli aj aktu­ál­ne bez­peč­nost­né a obran­né výzvy v sused­stve Ukra­ji­ny. Šéf slo­ven­ské­ho rezor­tu obra­ny opä­tov­ne dekla­ro­val plnú pod­po­ru suve­re­ni­ty a územ­nej celis­tvos­ti Ukra­ji­ny, ako aj jej reform­né­ho pro­ce­su sme­rom k euro­at­lan­tic­kým štruk­tú­ram. Pri­po­me­nul tiež, že Slo­ven­ská repub­li­ka pod­po­ri­la návrh na vytvo­re­nie vojen­skej porad­nej a výcvi­ko­vej misie Európ­skej únie na Ukra­ji­ne, zame­ra­nej na posil­ne­nie vzde­lá­va­nia a výcvi­ku ukra­jin­ských pro­fe­si­onál­nych voja­kov. (TASR)