Väčšina Ukrajincov chce vstúpiť do EÚ aj NATO

Viac ako 60 per­cent Ukra­jin­cov pova­žu­je vstup svo­jej kra­ji­ny do Európ­skej únie za hlav­nú pri­ori­tu a viac ako 50 per­cent pod­po­ru­je vstup do NATO ako naj­lep­šiu mož­nosť zaru­če­nia bez­peč­nos­ti štá­tu.

Vyplý­va to z pries­ku­mu verej­nej mien­ky z diel­ne Nadá­cie Iľku Kuče­ri­va-Demok­ra­tic­ké ini­cia­tí­vy a Ukra­jin­ské­ho cen­tra eko­no­mic­kých a poli­tic­kých štú­dií O. Razum­ko­va. Výsled­ky zve­rej­ni­li v uto­rok.

„Tak­mer dve tre­ti­ny oby­va­teľ­stva (64 per­cent) sa dom­nie­va­jú, že hlav­nou integ­rač­nou oblas­ťou Ukra­ji­ny by mal byť vstup do EÚ, 13 per­cent pod­po­ru­je vstup do Eurá­zij­skej hos­po­dár­skej únie a 23 per­cent bolo neroz­hod­nu­tých. Naj­väč­šia pod­po­ra vstu­pu Ukra­ji­ny do EÚ bola zazna­me­na­ná v západ­ných (90 per­cent) a stred­ných (79 per­cent) oblas­tiach,” uvá­dza sa v pries­ku­me, z kto­ré­ho cito­va­la agen­tú­ra Ukrin­form.

Z výsled­kov ďalej vyplý­va, že „viac ako polo­vi­ca oby­va­teľ­stva – 51 per­cent – je pre­sved­če­ná, že naj­lep­šou mož­nos­ťou na zaru­če­nie bez­peč­nos­ti Ukra­ji­ny by bolo pri­po­je­nie sa k NATO… Nevs­tú­pe­nie do žiad­ne­ho blo­ku pod­po­ru­je 26 per­cent a šesť per­cent sa dom­nie­va, že je potreb­ná vojen­ská alian­cia s Rus­kom a kra­ji­na­mi SNŠ (Spo­lo­čen­stva nezá­vis­lých štá­tov)”. Pri­bliž­ne 17 per­cent res­pon­den­tov bolo v tom­to sme­re neroz­hod­nu­tých.

Pries­kum sa konal od 13. do 18. decem­bra 2019 vo všet­kých oblas­tiach Ukra­ji­ny s výnim­kou Kry­mu a oku­po­va­ných úze­mí v Donec­kej a Luhan­skej oblas­ti. Na pries­ku­me sa zúčast­ni­lo 2017 res­pon­den­tov vo veku 18 a viac rokov. Šta­tis­tic­ká chy­ba nepre­siah­la 2,3 per­cen­ta.