USA zvažujú použitie zakázaných protipechotných mín

Spo­je­né štá­ty zva­žu­jú, že uvoľ­nia reštrik­cie a svo­jej armá­de zno­vu povo­lia pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín, kto­ré sa 164 štá­tov sve­ta zavia­za­lo zaká­zať vzhľa­dom na to, aké násled­ky má ich pou­ží­va­nie pre civi­lis­tov.

Pod­ľa tele­ví­zie CNN sa pre­zi­dent USA Donald Trump roz­ho­dol zvrá­tiť roz­hod­nu­tie svoj­ho pred­chod­cu Barac­ka Oba­mu, že Spo­je­né štá­ty budú dodr­žia­vať Otta­ws­ký doho­vor, kto­rý zaka­zu­je pou­ži­tie, skla­do­va­nie, výro­bu ale­bo pre­sun pro­ti­pe­chot­ných mín. Doho­vor sa nevzťa­hu­je na Kórej­ský polo­strov a jeho demi­li­ta­ri­zo­va­nú zónu.

Pod­ľa zdro­jov v ame­ric­kej admi­ni­stra­tí­ve sa teraz oča­ká­va, že Trump ozná­mi, že dele­gu­je Pen­ta­gó­nu prá­vo roz­hod­núť sa, či náš­ľap­né míny bude využí­vať.

Agen­tú­ra AFP pozna­me­na­la, že ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper tie­to media­li­zo­va­né sprá­vy nepop­rel. Spres­nil, že vo veci sa vyjad­rí, keď dôj­de k zme­ne súčas­né­ho sta­vu.

Oča­ká­va sa, že Pen­ta­gón roz­miest­ni pro­ti­pe­chot­né míny iba vte­dy, ak budú vyba­ve­né fun­kci­ou, kto­rá im umož­ní auto­ma­tic­ky sa zneš­kod­niť či deak­ti­vo­vať po 30 dňoch, uvied­la CNN.

CNN doda­la, že pre­hod­no­te­nie sta­vu naria­dil ešte v roku 2017 vte­daj­ší minis­ter obra­ny Jim Mat­tis, a to v situ­ácii, keď sa zis­ti­lo, že zákaz všet­kých pro­ti­pe­chot­ných mín by mohol ohro­ziť ame­ric­ké jed­not­ky.

Doho­vor o úpl­nom záka­ze pro­ti­pe­chot­ných mín nado­bu­dol účin­nosť v roku 1999, keď viac ako 150 kra­jín súhla­si­lo s ukon­če­ním výro­by, pou­ží­va­nia, skla­do­va­nia a obcho­do­va­nia s pro­ti­pe­chot­ný­mi mína­mi. Medzi sig­na­tá­rov doho­vo­ru okrem USA nepat­ria ani Rus­ko, Čína, Izra­el, India a Pakis­tan.

Sprá­va Medzi­ná­rod­nej kam­pa­ne za zákaz pro­ti­pe­chot­ných mín vo svo­jej sprá­ve vla­ni uvied­la, že v roku 2018 míny zabi­li ale­bo zra­ni­li 6897 ľudí, pri­čom smrť ale­bo zra­ne­nia 3789 z nich spô­so­bi­li po domác­ky vyro­be­né výbuš­né zaria­de­nia.

Zdroj:TASR