USA a Južná Kórea sa nevedia dohodnúť na financovaní amerických vojakov v Kórei

Roz­ho­vo­ry medzi Spo­je­ný­mi štát­mi a Juž­nou Kóre­ou týka­jú­ce sa finan­co­va­nia prí­tom­nos­ti desia­tok tisíc ame­ric­kých voja­kov v Juž­nej Kórei v uto­rok pred­čas­ne pre­ru­ši­li. Infor­mo­va­la o tom tla­čo­vá agen­tú­ra DPA s odvo­la­ním sa na juho­kó­rej­ské minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí. Dis­ku­sia pod­ľa minis­ter­stva nedo­pad­la pod­ľa pôvod­né­ho plá­nu.

Juho­kó­rej­ský minis­ter zahra­nič­ných vecí vyhlá­sil, že Spo­je­né štá­ty žia­da­li, aby prís­pe­vok kra­ji­ny bol „radi­kál­ne vyš­ší”, čo je pre Juž­nú Kóreu neak­cep­to­va­teľ­né.

Was­hing­ton údaj­ne chce, aby Soul pla­til až päť miliárd dolá­rov roč­ne – čo je zhru­ba päť­krát viac ako dote­raz.

Vyjed­ná­vač za Spo­je­né štá­ty James DeHart násled­ne uvie­dol, že Was­hing­ton žia­dal „spra­vod­li­vé a pomer­né” pre­roz­de­le­nie výdav­kov spo­je­ných s prí­tom­nos­ťou pri­bliž­ne 28.000 ame­ric­kých voja­kov v Juž­nej Kórei, kto­rí sa majú podie­ľať na zasta­ve­ní prí­pad­nej seve­ro­kó­rej­skej agre­sie. DeHart tiež uvie­dol, že Spo­je­né štá­ty sa stiah­li z roko­va­ní, aby Kórea dosta­la čas na pre­mys­le­nie.

Admi­ni­stra­tí­va ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa svoj­ho ázij­ské­ho spo­jen­ca už viac­krát vyzva­la, aby zvý­šil svo­je výdav­ky na pôso­be­nie ame­ric­kých voja­kov v tom­to regi­ó­ne. Rov­na­ko tak Kóreu vyzval aj ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper.

Zdroj:TASR