Taliban zaútočil na kontrolné stanovište vojakov

Prí­sluš­ní­ci afgan­ské­ho fun­da­men­ta­lis­tic­ké­ho hnu­tia Tali­ban zaú­to­či­li počas víken­du na kon­trol­né sta­no­viš­te afgan­ských bez­peč­nost­ných zlo­žiek v pro­vin­cii Dáj­kun­dí a zabi­li naj­me­nej osem voja­kov. Pod­ľa guver­né­ra pro­vin­cie v stred­nom Afga­nis­ta­ne utr­pe­li pri nie­koľ­ko­ho­di­no­vom boji zra­ne­nia ďal­ší šty­ria voja­ci.

Inci­dent sa odo­hral v okre­se Kaj­ran. Do oblas­ti nasa­di­li v nede­ľu ráno posi­ly a útok bojov­ní­kov Tali­ba­nu sa poda­ri­lo odra­ziť. Vlád­ni voja­ci zneš­kod­ni­li dvad­sať útoč­ní­kov.

Hnu­tie sa k zod­po­ved­nos­ti za útok na kon­trol­né sta­no­viš­te pri­hlá­si­lo pro­stred­níc­tvom svoj­ho hovor­cu Karí­ho Júsu­fa Ahma­dí­ho. Ten spo­chyb­nil infor­má­ciu o počte zabi­tých bojov­ní­kov Tali­ba­nu, kto­rú médiám posky­tol guver­nér. Dodal, že pri úto­ku voja­kom zha­ba­li zbra­ne a muní­ciu.

Tali­ban pria­mo kon­tro­lu­je ale­bo ovplyv­ňu­je pri­bliž­ne polo­vi­cu Afga­nis­ta­nu. Tak­mer den­ne pod­ni­ká po celej kra­ji­ne úto­ky na afgan­ské bez­peč­nost­né zlož­ky ale­bo na čle­nov štát­nej i regi­onál­nej vlá­dy.

Zdroj:TASR