Taliban zablokoval prístup k havarovanému americkému lietadlu

Letectvo USA priznalo, že sa v Afganistane zrútilo americké lietadlo

Bojov­ní­ci mili­tant­né­ho hnu­tia Tali­ban odra­zi­li v uto­rok jed­not­ky afgan­skej armá­dy, kto­ré sa sna­ži­li dostať k tros­kám zrú­te­né­ho ame­ric­ké­ho lie­tad­la v pro­vin­cii Ghaz­ní na výcho­de Afga­nis­ta­nu. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra Reuters.

Ame­ric­ká armá­da potvr­di­la, že vojen­ské lie­tad­lo E‑11A, kto­ré sa zrú­ti­lo v pon­de­lok, pat­ri­lo jej. Odmiet­la však tvr­de­nie, že Tali­ban lie­tad­lo zostre­lil. Pod­ľa vyjad­re­nia prí­sluš­ní­ka ame­ric­ké­ho minis­ter­stva obra­ny pád zaprí­či­ni­la tech­nic­ká chy­ba. O počte ľudí na palu­be ani počte prí­pad­ných mŕt­vych armá­da nein­for­mo­va­la.

Na mies­to pádu boli okam­ži­te vysla­né bez­peč­nost­né zlož­ky. Ich prí­sluš­ní­kov však pre­pad­li bojov­ní­ci Tali­ba­nu. Pre Reuters to potvr­dil oblast­ný poli­caj­ný pre­zi­dent Chá­lid War­dak.„Pod­ľa našich infor­má­cií boli na mies­te šty­ri telá, dva­ja ľudia na palu­be pre­ži­li a sú nezvest­ní,” infor­mo­val War­dak. Afgan­ské jed­not­ky pod­ľa neho dosta­li roz­kaz ustú­piť. Po neús­pe­chu pozem­nej ope­rá­cie koalič­né sily zvo­li­li letec­ké pre­le­ty nad mies­tom nešťas­tia, kto­ré by mali mies­to zabez­pe­čiť.

Hovor­ca hnu­tia Tali­ban Zabbiu­láh Mudžá­hid uvie­dol, že jed­not­ky afgan­skej armá­dy pod­po­ro­va­né Spo­je­ný­mi štát­mi sa pokú­si­li obsa­diť oblasť oko­lo spad­nu­té­ho lie­tad­la. Bojov­ní­ci Tali­ba­nu ich však odra­zi­li.

Tali­ban však pod­ľa neho umož­ní záchran­né­mu tímu prí­stup k lie­tad­lu. „Na mies­te pádu naši bojov­ní­ci nará­ta­li šesť tiel,” vyhlá­sil Mudžá­hid.

Pod­ľa ano­nym­ných zdro­jov z pro­stre­dia ame­ric­kej dip­lo­ma­cie bolo v lie­tad­le počas pádu naj­viac päť osôb, ale nie menej ako dve.

Na mies­to nešťas­tia sa zatiaľ nedos­ta­li ame­ric­ké jed­not­ky ani žiad­ni iní čle­no­via koalič­ných síl v Afga­nis­ta­ne.

Hor­na­tá pro­vin­cia Ghaz­ní sa nachá­dza na úpä­tí poho­ria Hin­dú­kuš a v zim­nom obdo­bí tam panu­jú veľ­mi nehos­tin­né pod­mien­ky. Tali­ban momen­tál­ne ovlá­da pri­bliž­ne polo­vi­cu úze­mia tej­to pro­vin­cie.

O havá­rií ame­ric­ké­ho lie­tad­la sme infor­mo­va­li tu.