Sýria: Pri dvoch útokoch militantov zahynulo takmer 40 sýrskych vojakov

Takmer 40 sýr­skych voja­kov zahy­nu­lo pri dvoch úto­koch mili­tan­tov, ku kto­rým doš­lo v stre­du večer v pro­vin­cii Idlib ležia­cej na seve­ro­zá­pa­de Sýrie. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok agen­tú­ra TASS s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie rus­ké­ho cen­tra pre zmie­re­nie boju­jú­cich strán v Sýrii.

„Po zotme­ní 22. janu­ára zaú­to­či­lo pri­bliž­ne 200 mili­tan­tov z Islam­ské­ho hnu­tia Východ­né­ho Tur­kes­ta­nu (ETIM) s pod­po­rou 20 dodá­vok, jed­né­ho tan­ku a dvoch bojo­vých vozi­diel pecho­ty na pozí­cie sýr­skych vlád­nych síl v sme­re abú-Džra­íf-Sam­ka,” uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní cen­tra s tým, že v dôsled­ku sústre­de­nej paľ­by mili­tan­tov boli sýr­ski voja­ci núte­ní opus­tiť svo­je pozí­cie a stiah­nuť sa do hĺb­ky 1,2 kilo­met­ra od fron­to­vej línie. Pod­ľa cen­tra súčas­ne v sme­re Már-Sma­rín-Krá­tí zaú­to­či­la na sýr­ske vlád­ne sily sku­pi­na pri­bliž­ne 250 mili­tan­tov pod­po­ro­va­ných 34 malý­mi náklad­ný­mi auta­mi s ťaž­ký­mi guľo­met­mi, dvo­ma tan­ka­mi a bojo­vý­mi vozid­la­mi pecho­ty.

„Sýr­ske vlád­ne sily eli­mi­no­va­li pri­bliž­ne 50 mili­tan­tov a ďal­ších 90 ich pri ofen­zí­ve utr­pe­lo zra­ne­nia. V boji záro­veň pad­lo tak­mer 40 sýr­skych voja­kov a ďal­ších 80 prí­sluš­ní­kov sýr­skej bolo zra­ne­ných,” uvá­dza sa ďalej vo vyhlá­se­ní cen­tra.

Idlib je jedi­nou oblas­ťou v Sýrii, kto­rá je stá­le pod kon­tro­lou povs­ta­lec­kých bojov­ní­kov a dži­há­dis­tov boju­jú­cich pro­ti vlá­de sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da. V roku 2017 tam bola zria­de­ná sever­ná zóna dees­ka­lá­cie a pre­miest­ni­li sa do nej dži­há­dis­ti z iných čas­tí Sýrie, kto­rí odmie­ta­li zlo­žiť zbra­ne.

Zdroj:TASR