Rusko vymieňa rakety Satan za ešte silnejšie Sarmaty

Sú také výkon­né, že môžu lie­tať obkľu­kou cez juž­ný pól. Do arze­ná­lu rus­kých ozb­ro­je­ných síl pri­bud­nú v roku 2021 medzi­kon­ti­nen­tál­ne balis­tic­ké rake­ty (ICBM) Sar­mat.

Pre maga­zín Radio Elect­ro­nic Tech­no­lo­gy to uvie­dol námest­ník minis­tra obra­ny Ale­xej Kri­vo­ruč­ko. Nové rake­ty nahra­dia zatiaľ naj­ťaž­šiu stra­te­gic­kú rake­tu na sve­te Voevo­da (РС-20В Satan).

Prá­ce na pro­jek­te novej ICBM sa zača­li v roku 2011. Expe­ri­men­tál­ne tes­to­va­nie pre­bie­ha­lo v rus­kom koz­mod­ró­me Ple­seck a rake­ta sa bude vyrá­bať v stro­jár­skom závo­de Kras­maš v Kras­no­jar­sku.

Hlav­né tak­tic­ké a tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie naj­nov­šej rake­ty sa prvý­krát odha­li­li na fóre Army-2019.

RS-28 Sar­mat (NATO ozna­če­nie SS-X-29 ale­bo SS-X-30) je ťaž­ká ter­mo­nuk­le­ár­na medzi­kon­ti­nen­tál­na balis­tic­ká rake­ta s kva­pal­ným pali­vom. Záme­rom je nahra­diť star­šie Sata­ny R‑36M ICBM (SS-18). Sar­mat je jed­nou zo šies­tich nových rus­kých stra­te­gic­kých zbra­ní pred­sta­ve­ných pre­zi­den­tom Vla­di­mi­rom Puti­nom 1. mar­ca 2018.

Sar­mat bude schop­ný niesť desat ton nákla­du, čo pred­sta­vu­je desat ťaž­kých ale­bo 15 ľah­kých hla­víc MIRV. Rov­na­ko bude niesť množ­stvo zaria­de­ní, kto­ré by mali zabrá­niť prí­pad­né­mu zostre­le­niu. Rus­ké minis­ter­stvo obra­ny uvied­lo, že rake­ta je ich reak­ci­ou na ame­ric­ký sys­tém Prompt Glo­bal Stri­ke.

Poten­ciál­na tra­jek­tó­ria rake­ty môže byť dokon­ca ponad juž­ný pól, kde by bola chrá­ne­ná pred akým­koľ­vek súčas­ným sys­té­mom pro­ti­ra­ke­to­vej obra­ny.

Pod­ľa via­ce­rých zdro­jov musia byť štar­to­va­cie stre­dis­ká RS-28 vyba­ve­né sys­té­mom aktív­nej ochra­ny „Mozyr“, kto­rý je navr­hnu­tý tak, eli­mi­no­val všet­ky pri­chá­dza­jú­cich bôm­by, ria­de­né stre­ly a hla­vi­ce ICBM do výš­ky 6 km.

Zdroj:Armyrecognition