Rusko popiera bombardovanie nemocnice. Považuje to za provokáciu

Mos­kva vo štvr­tok pop­re­la bom­bar­do­va­nie pekár­ne a zdra­vot­níc­kej kli­ni­ky v sýr­skej pro­vin­cii Idlib.

„Rus­ké letec­tvo nevy­ko­na­lo žiad­ne bojo­vé úlo­hy v tej­to oblas­ti Sýrie,” uvied­lo vo vyhlá­se­ní rus­ké minis­ter­stvo obra­ny a sprá­vy zahra­nič­ných médií ozna­či­lo pod­ľa agen­tú­ry TASS za „pro­vo­ká­ciu”.

Agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na orga­ni­zá­ciu Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) pred­tým infor­mo­va­la, že pri nále­toch rus­kej armá­dy v seve­ro­sýr­skej pro­vin­cii Idlib, kto­rá je posled­nou baš­tou opo­zič­ných povs­tal­cov, priš­lo vo štvr­tok ráno o život naj­me­nej desať civi­lis­tov.

Úto­ky lie­ta­diel rus­kej armá­dy, kto­rá je v dlho­roč­nej sýr­skej voj­ne spo­jen­com pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da, zasiah­li domy neďa­le­ko zdra­vot­níc­ke­ho zaria­de­nia a pekár­ne v mes­te Arí­há v Idli­be. Pri nále­toch sa zrú­ti­li naj­me­nej tri budo­vy. Pod­ľa sprá­vy SOHR – mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie so síd­lom v Bri­tá­nii – je medzi mŕt­vy­mi naj­me­nej päť žien.

Za posled­ných 24 hodín priš­lo pri letec­kých úto­koch rus­kej armá­dy v Idli­be o život cel­ko­vo 21 osôb, doda­la orga­ni­zá­cia SOHR.

O rus­kom nále­te sme infor­mo­va­li tu.

Zdroj:TASR