Rusko a Turecko spustili spoločnú hliadku pozdĺž diaľnice v sýrskom Idlibe

Rus­ko a Turec­ko v nede­ľu spus­ti­li svo­ju prvú spo­loč­nú vojen­skú hliad­ku pozdĺž stra­te­gic­ky význam­nej diaľ­ni­ce M4 v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie, a to na zákla­de doho­dy o prí­me­rí zo začiat­ku mar­ca, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Rus­ko posla­lo na hliad­ku svo­ju vojen­skú polí­ciu a obr­ne­né vozid­lá.

O doho­de na spo­loč­nom hliad­ko­va­ní infor­mo­val už v pia­tok turec­ký minis­ter obra­ny Hulu­si Akar po tom, ako dele­gá­cie Turec­ka a Rus­ka ukon­či­li šty­ri dni roko­va­ní o detai­loch doho­dy o zasta­ve­ní paľ­by v pro­vin­cii Idlib dosia­hnu­tej minu­lý týž­deň.

Akar vyslo­vil pred­po­klad, že spo­loč­né hliad­ko­va­nie diaľ­ni­ce bude zohrá­vať pozi­tív­nu úlo­hu pri udr­žia­va­ní prí­me­ria v Idli­be. Minis­ter dodal, že pod­ľa dostup­ných správ zo seve­ro­zá­pa­du Sýrie „miest­ni oby­va­te­lia pre­sta­li ute­kať zo svo­jich domo­vov”, kto­ré opúš­ťa­li pre zlú bez­peč­nost­nú situ­áciu. Vyskyt­li sa aj prí­pa­dy, keď sa takí­to vnú­tor­ní pre­síd­len­ci vrá­ti­li domov.

Ako napí­sa­la agen­tú­ra TASS, toh­to­týž­dňo­vé roko­va­nia v Anka­re mali za cieľ sta­bi­li­zo­vať situ­áciu v Idli­be po tom, ako tam od pol­no­ci 6. mar­ca zača­lo pla­tiť prí­me­rie, na kto­rom sa v Mos­kve dohod­li pre­zi­den­ti Turec­ka a Rus­ka Recep Tay­y­ip Erdo­gan a Vla­di­mir Putin.

Prí­me­rie zasta­vi­lo tri mesia­ce bojov a nále­tov sýr­skej armá­dy a jej spo­jen­cov na pozí­cie pro­ti­vlád­nych povs­tal­cov. Táto ofen­zí­va si vyžia­da­la živo­ty sto­viek civi­lis­tov a v jej dôsled­ku sa tak­mer mili­ón ľudí vydal k turec­kej hra­ni­ci.

Pod­ľa agen­tú­ry AP doho­da o prí­me­rí zrej­me pove­die aj k dosia­hnu­tiu kľú­čo­vé­ho cie­ľa Mos­kvy, kto­rým je pomôcť sýr­skej armá­de zís­kať kon­tro­lu nad stra­te­gic­ky význam­nou diaľ­ni­cou M5 spá­ja­jú­cou juh Sýrie so seve­rom. Sýr­ske sily jej čas­ti obsa­di­li v ofen­zí­ve, kto­rú roz­pú­ta­li začiat­kom decem­bra roku 2019.

Zdroj:tasr