Revolučné gardy v Iráne zatkli asi sto vodcov protestov

Irán­ske revo­luč­né gar­dy zatkli pri­bliž­ne 100 vod­cov pro­tes­tov, kto­ré vypuk­li minu­lý týž­deň Ozná­mil to v pia­tok hovor­ca irán­skej jus­tí­cie Gho­lám­ho­sejn Esmá­í­lí. Pod­ľa agen­tú­ry Reuters sa pro­tes­ty zača­li 15. novem­bra v nie­koľ­kých irán­skych mes­tách po tom, čo vlá­da ozná­mi­la zvý­še­nie cien pohon­ných hmôt o naj­me­nej 50 per­cent. Roz­ší­ri­li sa do pri­bliž­ne 100 miest a rých­lo sa spo­li­ti­zo­va­li. Demon­štran­ti žia­da­li naj­vyš­ších pred­sta­vi­te­ľov kra­ji­ny, aby odstú­pi­li.

Irán­ske úra­dy tvr­dia, že zatkli pri­bliž­ne 1000 demon­štran­tov. Pod­ľa Esmá­í­lí­ho úra­dy pre­pus­ti­li veľ­ké množ­stvo ľudí, kto­rí sa zúčast­ni­li na pro­tes­toch, ale nespô­so­bo­va­li ško­dy na majet­ku. Revo­luč­né gar­dy vo štvr­tok ozná­mi­li, že v kra­ji­ne už zavlá­dol pokoj. Pod­ľa úda­jov ľud­sko­práv­nej orga­ni­zá­cie Amnes­ty Inter­na­ti­onal bez­peč­nost­né sily zabi­li počas pro­tes­tov viac ako 100 demon­štran­tov, čo vlá­da odmiet­la ako „špe­ku­lá­ciu”.

Zdroj:TASR