Protivládne protesty v Libanone trvajú už mesiac. Spustila ich daň za WhatsApp

Už vyše mesia­ca sú uli­ce všet­kých veľ­kých miest Liba­no­nu pre­pl­ne­né demon­štrant­mi. Pro­tes­ty zača­li, keď pre­mi­ér Saad Harí­rí zavie­dol 20-cen­to­vý den­ný popla­tok za četo­va­cie služ­by vrá­ta­nie apli­ká­cie What­sApp. Harí­rí­ho vlá­da násled­ne ten­to popla­tok zru­ši­la, pro­tes­tu­jú­ci však žia­da­li refor­mu celé­ho poli­tic­ké­ho sys­té­mu.

Po dvoch týžd­ňoch maso­vých pro­tes­tov, pre­mi­ér Harí­rí rezig­no­val. Pro­tes­ty však pokra­ču­jú. Ľudia poža­du­jú koniec korup­cie v par­la­men­te a zlep­še­nie slu­žieb. Od ukon­če­nia občian­skej voj­ny v roku 1990 má Liba­non obrov­ský prob­lém s výpad­ka­mi elek­tri­ny a nedos­tat­kom vody. Vlá­da sa sna­ži­la tie­to prob­lé­my rie­šiť, ale zatiaľ bez väč­ších zmien. Pro­tes­tu­jú­ci žia­da­jú aj zlep­še­nie zdra­vot­níc­tva a ude­le­nie amnes­tií poli­tic­kým väz­nom.

Situ­ácii nepo­má­ha ani súčas­ná eko­no­mic­ká krí­za spô­so­be­ná nedos­tat­kom pra­cov­ných miest. Chu­do­ba v kra­ji­ne naras­tá a dôve­ra vo vlá­du medzi ľud­mi kle­sá.

Na pred­mes­tí Tri­po­li­su, dru­hé­ho naj­väč­šie­ho mes­ta Liba­no­nu, demon­štran­ti zablo­ko­va­li ces­ty, aby donú­ti­li vlá­du konať. Zatiaľ však bez zme­ny. Po Harí­rí­ho rezig­ná­cií vlá­da nie je schop­ná  vyme­no­vať nové­ho pre­mi­é­ra. Posled­ný poten­ciál­ny kan­di­dát na post pre­mi­é­ra, býva­lý minis­ter finan­cií Moham­mad Safa­di pove­dal, že o fun­kciu nemá záu­jem. Súčas­né vede­nie je prí­liš roz­de­le­né na to, aby vytvo­ri­lo „har­mo­nic­ký“ kabi­net.

„Úra­dy sú sko­rum­po­va­né a my neve­rí­me, že sa sta­ra­jú o našu kra­ji­nu,“ pove­dal Rabii Zien, býva­lý maji­teľ obcho­du s džú­som, kto­rý momen­tál­ne pro­tes­tu­je v Tri­po­li­se.

Liba­non­ský pre­zi­dent Michel Aoun vyzval demon­štran­tov, aby opus­ti­li uli­ce a ustú­pi­li od výzvy na čis­to „tech­nok­ra­tic­kú“ vlá­du, kto­rá by sa skla­da­la z čis­tých nepo­li­ti­kov.

Demon­štran­ti v Liba­no­ne sa nesna­žia o odstú­pe­nie kon­krét­nych ľudí z úra­du vlá­dy. Namies­to toho poža­du­jú refor­mu celé­ho poli­tic­ké­ho sys­té­mu. Prob­lém však je, že aj keby vlá­da odstú­pi­la, nie je jas­né, kto by zor­ga­ni­zo­val nové voľ­by, kto­ré pro­tes­tu­jú­ci poža­du­jú.

Zdroj:VOA News