Pri násilných konfliktoch v Bolívii zahynuli najmenej traja ľudia

Boje pre­bie­ha­jú medzi stú­pen­ca­mi býva­lé­ho pre­zi­den­ta Eva Mora­le­sa a prí­sluš­ník­mi bez­peč­nost­ných slu­žieb Bolí­vie.

S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie úra­du bolí­vij­ské­ho ombuds­ma­na o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA.

Ombuds­man tiež uvie­dol, že v mes­te El Alto utr­pe­lo zra­ne­nia ďal­ších 30 ľudí. Sta­lo sa tak, keď voja­ci a polí­cia odstra­ňo­va­li záta­ra­sy zabra­ňu­jú­ce cis­ter­nám vyvá­žať naf­tu a zem­ný plyn z fab­ri­ky Sen­ka­ta.

Mora­les bol v Bolí­vii pri moci od roku 2006. Po voľ­bách z 20. októb­ra sa zača­lo jeho štvr­té funkč­né obdo­bie v rade, kto­ré ale bolí­vij­ská ústa­va neumož­ňu­je. Mož­né to bolo pre­to, že mu ústav­ný súd ude­lil výnim­ku v roku 2017.

Výsled­ky októb­ro­vých pre­zi­dent­ských volieb opo­zí­cia neuz­na­la a obvi­ni­la Mora­le­sa z voleb­ných pod­vo­dov.
Mora­les bol po troch týžd­ňoch demon­štrá­cií armá­dou donú­te­ný abdi­ko­vať. Násled­ne odces­to­val do Mexi­ka, kto­ré mu poskyt­lo azyl.

Za dočas­nú bolí­vij­skú pre­zi­dent­ku sa v uto­rok 12. novem­bra vyhlá­si­la pod­pred­sed­níč­ka Sená­tu Jea­ni­ne Áňe­zo­vá.

Zdroj:TASR