Pri izraelských náletoch v Sýrií zahynulo 23 ľudí

Pri nále­toch izra­el­skej armá­dy v Sýrii priš­lo o život 23 ľudí vrá­ta­ne 16 zahra­nič­ných bojov­ní­kov. Infor­mo­va­lo o tom v stre­du Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) s tým, že nále­ty boli zame­ra­né na pozí­cie sýr­ske­ho reži­mu a spo­je­nec­ké­ho Irá­nu v Damas­ku a jeho oko­lí.

Ria­di­teľ SOHR Rámí Abdal Rah­mán infor­mo­val, že medzi mŕt­vy­mi je päť sýr­skych voja­kov, 16 irán­skych a Irá­nom pod­po­ro­va­ných bojov­ní­kov, a dva­ja sýr­ski civi­lis­ti. Nále­ty cie­li­li na skla­dy zbra­ní pat­ria­ce irán­skym elit­ným jed­not­kám Kuds na pred­mes­tiach Damas­ku al-Kiswa a Kud­sa­já, uvie­dol Rah­mán.

Ter­čom stre­daj­ších letec­kých úto­kov bolo pod­ľa SOHR aj nie­koľ­ko ďal­ších oblas­tí vrá­ta­ne letec­kej základ­ne na pred­mes­tí Maz­za západ­ne od Damas­ku, kde sú umiest­ne­né jed­not­ky pro­ti­vzduš­nej obra­ny.

Izra­el­ská armá­da úto­ky v Sýrii potvr­di­la. „Prá­ve sme usku­toč­ni­li roz­siah­le nále­ty na irán­ske jed­not­ky Kuds a sýr­sku armá­du v reak­cii na rake­to­vý útok irán­skych síl z úze­mia Sýrie,“ uvied­la armá­da židov­ské­ho štá­tu na Twit­te­ri.

Zdroj:TASR