Pompeo varoval Irak pred ďalšími útokmi na základne; USA sú pripravené na odvetu

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo varo­val v pon­de­lok Irak, že Spo­je­né štá­ty pod­nik­nú „nevy­hnut­né” odvet­né kro­ky v prí­pa­de ďal­ších úto­kov na Ame­ri­ča­nov po tom, ako minu­lý týž­deň doš­lo k sérii rake­to­vých úto­kov na vojen­ské základ­ne v Ira­ku. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Pompeo počas tele­fo­ná­tu s irac­kým pre­mi­é­rom Ádi­lom Abda­lom Mah­dím v nede­ľu vyhlá­sil, že USA „nebu­dú tole­ro­vať úto­ky a hroz­by voči živo­tom Ame­ri­ča­nov”.

Irac­ká vlá­da musí pod­ľa Pompea brá­niť koalič­ný per­so­nál voči úto­kom dži­há­dis­tov, uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí. Pompeo pod­ľa agen­tú­ry Reuters zdô­raz­nil, že voči sku­pi­nám zod­po­ved­ným za úto­ky musí byť vyvo­de­ná zod­po­ved­nosť.

Vojen­skú základ­ňu pri irac­kom mes­te Tádží ležia­cu na sever od Bag­da­du, na kto­rej sú ame­ric­kí a ďal­ší koalič­ní voja­ci, zasiah­li v sobo­tu rake­ty. Pri úto­koch boli pod­ľa irac­kých a ame­ric­kých bez­peč­nost­ných zlo­žiek zra­ne­ní tra­ja koalič­ní voja­ci.

Túto základ­ňu v stre­du večer zasiah­lo 18 rakiet. O život priš­li dva­ja Ame­ri­ča­nia a jeden Brit pôso­bia­ci v koalí­cii pod vede­ním USA, kto­rá irac­kým silám pomá­ha v boji pro­ti dži­há­dis­tom. Zra­ne­nia utr­pe­lo ďal­ších 14 osôb vrá­ta­ne Ame­ri­ča­nov, Bri­tov a Polia­kov.

USA ako odve­tu spus­ti­li sériu letec­kých úto­kov na pro­irán­ske šiit­ské milí­cie na juhu Ira­ku, pri­čom zabi­li pia­tich prí­sluš­ní­kov irac­kých bez­peč­nost­ných síl a jed­né­ho civi­lis­tu.

Zdroj:TASR