Pentagon priznal zranenia až 109 amerických vojakov pri raketovom útoku Iránu

 Až 109 ame­ric­kých voja­kov utr­pe­lo ľah­ké trau­ma­tic­ké pora­ne­nie moz­gu počas janu­áro­vé­ho rake­to­vé­ho úto­ku Irá­nu na vojen­skú základ­ňu v irac­kej pro­vin­cii Anbár, kde pôso­bia aj prí­sluš­ní­ci ozb­ro­je­ných síl USA. Sedem­de­siat­šesť z nich sa už medzi­ča­som vrá­ti­lo do služ­by, ostat­ní pokra­ču­jú v lieč­be, infor­mo­va­li v noci na uto­rok sve­to­vé agen­tú­ry s odvo­la­ním sa na ozná­me­nie ame­ric­ké­ho minis­ter­stva obra­ny.

Pre­zi­dent USA Donald Trump pôvod­ne vyhlá­sil, že pri rake­to­vom úto­ku na letec­kú základ­ňu Ajn al-Asad v noci na 8. janu­ára neu­tr­pe­li zra­ne­nia žiad­ni ame­ric­kí voja­ci. Neskôr zra­ne­nia pri­znal, ale ozna­čil ich za „nie prí­liš závaž­né” v porov­na­ní s iný­mi, kto­ré videl, čo vyvo­la­lo kri­ti­ku orga­ni­zá­cií vete­rá­nov v USA.

Pen­ta­gón neskôr pri­znal 11 zra­ne­ných voja­kov a ten­to počet násled­ne zvý­šil na 34, potom na 50 a napo­sle­dy na 64 voja­kov, pri­po­mí­na agen­tú­ra DPA.

Pred­sta­vi­te­lia ame­ric­kej armá­dy neskôr uvied­li, že symp­tó­my zra­ne­nia sa bez­pro­stred­ne po úto­ku u voja­kov nepre­ja­vo­va­li a tí ich zača­li nahla­so­vať až v nasle­du­jú­cich dňoch.

Irán­ske revo­luč­né gar­dy vypá­li­li v noci na 8. janu­ára rake­ty na cel­ko­vo dve základ­ne v irac­kých pro­vin­ciách Anbár a Arbíl, kde sa nachá­dza­jú prí­sluš­ní­ci ame­ric­kých a spo­je­nec­kých ozb­ro­je­ných síl. Útok bol odve­tou za zabi­tie irán­ske­ho gene­rá­la Káse­ma Solej­má­ní­ho ame­ric­kou armá­dou v Bag­da­de, kto­ré 3. janu­ára naria­dil Trump.

Zdroj:TASR