OSN: V konflikte na Ukrajine zahynulo vyše 3350 civilistov vrátane 147 detí

Za posled­ných šesť rokov zahy­nu­lo v kon­flik­te na výcho­de Ukra­ji­ny vyše 3350 civi­lis­tov vrá­ta­ne 147 detí. Kon­šta­to­val to v uto­rok zástup­ca vedú­ce­ho pozo­ro­va­teľ­skej misie OSN pre ľud­ské prá­va na Ukra­ji­ne Ben­ja­min More­au.

Okrem obe­tí si kon­flikt vyžia­dal vyše 7000 zra­ne­ných z radov civi­lis­tov, z toho 383 detí, uvie­dol More­au na medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cii v Kyje­ve na tému Ochra­na civi­lis­tov v ozb­ro­je­nom kon­flik­te. Cito­va­la ho agen­tú­ra Ukrin­form.

More­au zdô­raz­nil, že ukra­jin­ská vlá­da by mala zaviesť súbor opat­re­ní na vypla­te­nie odškod­ne­nia obe­tiam kon­flik­tu.

„Potre­by obe­tí toh­to kon­flik­tu sa musia rešpek­to­vať. Je tiež potreb­né mys­lieť na budúc­nosť kra­ji­ny, potre­bu ďalej budo­vať mier a vyplá­cať sociál­ne dáv­ky. Vlá­da to musí zabez­pe­čiť bez ohľa­du na to, či jej obča­nia žijú v Donec­ku ale­bo Sevas­to­po­le,” dodal More­au.

Kon­flikt na východ­ne Ukra­ji­ny vypu­kol v roku 2014 po ane­xii Krym­ské­ho polo­stro­va Rus­kom a po náras­te pro­rus­kých nálad na výcho­de Ukra­ji­ny. V nie­kto­rých čas­tiach tamoj­šej Donec­kej a Luhan­skej oblas­ti vyhlá­si­li pro­rus­kí sepa­ra­tis­ti vlast­né „ľudo­vé” repub­li­ky, čo však Kyjev ani medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo neuz­na­li. Boje v Don­ba­se si odvte­dy vyžia­da­li už viac ako 13.000 živo­tov.

Zdroj:TASR