Niger: Počas vojenskej operácie zabili 120 „teroristov”

Niger­skí a fran­cúz­ski voja­ci zabi­li počas spo­loč­nej ope­rá­cie na juho­zá­pa­de Nige­ru 120 „tero­ris­tov” a zha­ba­li zaria­de­nia na výro­bu bômb a vozid­lá. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na niger­ské minis­ter­stvo obra­ny.

Od 20. feb­ru­ára „bolo neut­ra­li­zo­va­ných 120 tero­ris­tov” v rám­ci ope­rá­cie v regi­ó­ne Til­la­be­ri v blíz­kos­ti hra­níc s Mali a Bur­ki­nou Faso, píše sa vo vyhlá­se­ní minis­ter­stva s tým, že v radoch niger­ských a fran­cúz­skych voja­kov nedoš­lo k žiad­nym stra­tám na živo­toch.

Niger­ský minis­ter obra­ny Issou­fou Katam­be oce­nil „spoluprácu…v boji pro­ti tero­riz­mu”, uvá­dza sa vo vyhlá­se­ní.

Úra­dy v nepo­koj­nom regi­ó­ne Til­la­be­ri sprís­ni­li bez­peč­nost­né opat­re­nia, uzat­vo­ri­li trho­vis­ká a zaká­za­li jaz­de­nie na moto­cyk­loch po tom, ako si úto­ky dži­há­dis­tic­kých sku­pín vyžia­da­li v decem­bri a janu­ári živo­ty 174 niger­ských voja­kov.

V posled­ných dvoch rokoch pla­tí v tom­to regi­ó­ne výni­moč­ný stav.

Od roku 2015 Niger čelí vlne dži­há­dis­tic­kých úto­kov v oblas­ti hra­níc s Mali a Bur­ki­nou Faso na zápa­de kra­ji­ny. V regi­ó­noch Til­la­be­ri a Tahoua muse­lo opus­tiť svo­je domo­vy tak­mer 78.000 ľudí.

Fran­cúz­sko ten­to rok ozná­mi­lo, že posil­ní svo­ju vojen­skú prí­tom­nosť v tom­to nepo­koj­nom zápa­do­af­ric­kom regi­ó­ne roz­miest­ne­ním ďal­ších 600 voja­kov do ope­rá­cie, kto­rej súčas­ťou je už teraz 4500 voja­kov.