Maďarsko a Bosna prehĺbia obrannú spoluprácu

Maďar­sko a Bos­na sa dohod­li na pre­hĺbe­ní exis­tu­jú­cej obran­nej spo­lu­prá­ce. Sta­lo sa tak po piat­ko­vom stret­nu­tí bos­nian­skej minis­ter­ky obra­ny Mari­ny Pen­de­šo­vej a maďar­ské­ho minis­tra obra­ny Tibo­ra Ben­kő v Buda­peš­ti. Pod­ľa Pen­de­šo­vej sú skú­se­nos­ti Maďar­ska nevy­hnut­né pre Bos­nu a Her­ce­go­vi­nu v rám­ci jej snáh o euro­at­lan­tic­kú integ­rá­ciu.

V Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne exis­tu­je jed­not­ný rezort obra­ny od roku 2006. Pri jeho vzni­ku pod­pí­sa­la Bos­na s Maďar­skom doho­du o obran­nej spo­lu­prá­ci, jej roz­ší­re­nie dohod­li minis­tri na piat­ko­vej schôdz­ke.

Pen­de­šo­vá tvr­dí, že regi­onál­na spo­lu­prá­ca je dôle­ži­tá aj kvô­li množ­stvu výziev, kto­ré potom mož­no rie­šiť spo­loč­ne. Ako prí­klad uvied­la ile­gál­nu mig­rá­ciu či obchod so zbra­ňa­mi. Ben­kő podot­kol, že pre Maďar­sko má mier na západ­nom Bal­ká­ne prvo­ra­dý význam. Dodal, že Maďar­sko už aj v minu­los­ti pomá­ha­lo Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne pri zais­ťo­va­ní mie­ru a že maďar­skí voja­ci sa podie­ľa­li aj na obno­ve mos­tar­ské­ho mos­ta.

Zdroj:TASR