Líbya: Haftarove jednotky blokujú lety členov misie OSN

Jed­not­ky Líbyj­skej národ­nej armá­dy (LNA) poľ­né­ho mar­ša­la Cha­lí­fu Haf­ta­ra zablo­ko­va­li lety prí­sluš­ní­kov Pod­por­nej misie OSN v Líbyi (UNSMIL) a brá­nia im nie­len v prí­le­te do tej­to voj­nou zmie­ta­nej seve­ro­af­ric­kej kra­ji­ny, ale aj v odle­te z nej. S odvo­la­ním sa na stre­daj­šie vyhlá­se­nie UNSMIL o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra Reuters.

Misia OSN vo svo­jom sta­no­vis­ku uvied­la, že Haf­ta­ro­ve jed­not­ky v posled­ných týžd­ňoch opa­ko­va­ne odmiet­li ude­liť čle­nom UNSMIL povo­le­nie usku­toč­niť pra­vi­del­né lety.

Vzťa­hy medzi misi­ou a Haf­ta­rom sú pod­ľa agen­tú­ry napä­té naj­mä v súvis­los­ti s tým, že UNSMIL opa­ko­va­ne odsu­dzo­va­la nále­ty pri­pi­so­va­né LNA, hoci Haf­ta­ro­vu armá­du nikdy pria­mo nespo­me­nu­la.

UNSMIL, kto­rý má veľ­kú základ­ňu v Tri­po­li­se, posky­tu­je okrem iné­ho aj huma­ni­tár­nu pomoc vnút­ro­štát­ne pre­miest­ne­ným oso­bám (IDP) a ute­čen­com z iných čas­tí Afri­ky, píše Reuters.

Sla­bá vlá­da pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža, kto­rá síd­li v Tri­po­li­se a je uzna­ná OSN, momen­tál­ne kon­tro­lu­je už len líbyj­skú met­ro­po­lu a malú časť úze­mia na zápa­de kra­ji­ny. Od aprí­la 2019 čelí ofen­zí­ve mar­ša­la Haf­ta­ra, kto­rý sa sna­ží dobyť Tri­po­lis. Haf­ta­rom pod­po­ro­va­ná vlá­da so síd­lom v Tob­ru­ku ovlád­la v posled­ných rokoch celý východ a juh Líbye vrá­ta­ne kľú­čo­vých rop­ných polí.

V seve­ro­af­ric­kej Líbyi vypu­kol cha­os po povs­ta­ní z roku 2011, kto­ré letec­ký­mi úder­mi pod­po­ri­la aj vojen­ská alian­cia NATO. Povs­ta­nie v rám­ci tzv. arab­skej jari vied­lo k pádu dlho­roč­né­ho reži­mu líbyj­ské­ho dik­tá­to­ra Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho a k jeho smr­ti.

Viac o kon­flik­te v Líbyí sado­čí­ta­te tu.

Zdroj:TASR