Leteckú základňu v Iraku zasiahli rakety. Hlásia štyroch zranených

Letec­kú základ­ňu Balad v Ira­ku, kto­rú využí­va aj ame­ric­ká armá­da, zasiah­li šty­ri rake­ty. S odvo­la­ním sa na neme­no­va­né zdro­je o tom v nede­ľu infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Pod­ľa vojen­ských zdro­jov míno­met­né bom­by pad­li na pri­stá­va­ciu drá­hu v rám­ci základ­ne, kto­rá sa nachá­dza 80 km sever­ne od Bag­da­du.

Ako uvied­li zdro­je, k úto­ku doš­lo v čase, keď letec­kú základ­ňu pri už opus­ti­la väč­ši­na prí­sluš­ní­kov ame­ric­kej armá­dy. Pri rake­to­vom úto­ku však pod­ľa dostup­ných infor­má­cií utr­pe­li zra­ne­nia šty­ria irac­kí let­ci.

Základ­ňa pri mes­te Balád slú­ži pilo­tom stí­ha­čiek F‑16 letec­kých síl Ira­ku.

Ako pri­po­mí­na AFP, základ­ne, kto­ré v Ira­ku využí­va ame­ric­ká armá­da, sa v posled­ných mesia­coch opa­ko­va­ne sta­li ter­čom rake­to­vých úto­kov. Tie mali za násle­dok pre­važ­ne zra­ne­nia irac­kých voja­kov, avšak vyžia­da­li si aj život jed­né­ho ame­ric­ké­ho kon­trak­to­ra.

Zdroj:TASR REUTERS