Koronavírus v Líbyi by bol katastrofou, OSN vyzýva na zastavenie paľby

Orga­ni­zá­cia Spo­je­ných náro­dov a deväť kra­jín vyzva­li v uto­rok stra­ny boju­jú­ce v Líbyi, aby zasta­vi­li paľ­bu a umož­ni­li zdra­vot­ní­kom bojo­vať pro­ti nové­mu koro­na­ví­ru­su.

Nate­raz v Líbyi neevi­du­jú žiad­ny prí­pad náka­zy víru­som SARS-CoV‑2. Odbor­ní­ci sa ale obá­va­jú, že pre­puk­nu­tie cho­ro­by COVID-19, kto­rú vírus spô­so­bu­je, môže byť pre kra­ji­nu kata­stro­fou vzhľa­dom na stav tamoj­šie­ho zdra­vot­né­ho sys­té­mu.

Medzi­ná­rod­ne uzná­va­ná vlá­da národ­nej jed­no­ty minu­lý týž­deň pre koro­na­ví­rus zavre­la ško­ly a od pon­del­ka aj pozem­né hra­ni­ce. Otvo­re­ná však zosta­la hra­ni­ca s Egyp­tom, kto­rý hlá­si 166 prí­pa­dov COVID-19.

Ako v noci na stre­du infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP, na „huma­ni­tár­ne prí­me­rie” akté­rov kon­flik­tu v Líbyi vyzva­li vo svo­jom spo­loč­nom vyhlá­se­ní veľ­vys­lan­ci Alžír­ska, Fran­cúz­ska, Nemec­ka, Talian­ska, Holand­ska, Bri­tá­nie a Spo­je­ných štá­tov, ako aj dele­gá­cia Európ­skej únie v Líbyi a vlá­dy Tunis­ka a Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov.

Vo svo­jom vyhlá­se­ní ape­lo­va­li na boju­jú­ce stra­ny, aby „vyhlá­si­li okam­ži­té huma­ni­tár­ne” prí­me­rie a umož­ni­li „miest­nym orgá­nom rea­go­vať na bez­pre­ce­dent­nú výzvu v oblas­ti verej­né­ho zdra­via, kto­rú pred­sta­vu­je (cho­ro­ba) COVID-19”.

K výzve sa pri­po­ji­la pod­por­ná misia OSN v Líbyi a vyzva­la všet­ky stra­ny, aby „spo­ji­li svo­je sily skôr, ako bude nesko­ro na to, aby čeli­li tej­to niči­vej a rých­lo sa šíria­cej hroz­be”.

V Líbyi pla­tí od 12. janu­ára prí­me­rie, kto­ré však obe stra­ny spo­ra­dic­ky poru­šu­jú.

Zdroj:tasr