Koalícia vedená Saudmi zneškodnila pri pobreží Jemenu lode s výbušninami

Medzi­ná­rod­ná koalí­cia pod vede­ním Saud­skej Ará­bie v uto­rok ozná­mi­la, že v oblas­ti Čer­ve­né­ho mora zni­či­la dve lode nalo­že­né výbuš­ni­na­mi, kto­ré údaj­ne vypus­ti­li šiit­skí povs­tal­ci nazý­va­ní húsí­o­via. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA.

Koalí­cia pod­ľa svoj­ho hovor­cu zneš­kod­ni­la dve diaľ­ko­vo ovlá­da­né lode, kto­ré v uto­rok ráno vypus­ti­li z oblas­ti v oko­lí mes­ta Hudaj­da.

Hovor­ca pod­ľa saud­sko­arab­skej tla­čo­vej agen­tú­ry SPA vypus­te­nie pla­vi­diel ozna­čil za „bez­pro­stred­ný nepria­teľ­ský tero­ris­tic­ký čin” a ohro­ze­nie regi­onál­nej a medzi­ná­rod­nej bez­peč­nos­ti i obcho­du v oblas­ti juž­nej čas­ti Čer­ve­né­ho mora a úži­ny Báb al-Man­dab.

Jemen­ská vlá­da, kto­rú pod­po­ru­je Saud­ská Ará­bia, sa sna­ží dobyť prí­stav Hudaj­da, kto­rý ovlá­da­jú húsí­o­via pod­po­ro­va­ní Irá­nom. Hudaj­da na pobre­ží Čer­ve­né­ho mora je dôle­ži­tým prí­sta­vom, kadiaľ prú­di do Jeme­nu huma­ni­tár­na pomoc. Vlá­da však tvr­dí, že Irán prí­stav využí­va na posky­to­va­nie vojen­skej pod­po­ry húsí­om.

Nási­lie v Jeme­ne sa zača­lo už v roku 2014, keď húsí­o­via doby­li hlav­né mes­to Saná. V roku 2015 sa do voj­ny zapo­ji­la medzi­ná­rod­ná koalí­cia pod vede­ním Saud­skej Ará­bie, sto­ja­ca na stra­ne legi­tím­nej jemen­skej vlá­dy.

Zdroj:tasr