J. Naď: Ďalší let do Afganistanu treba zvážiť, predpokladám zásadnú diskusiu

V prí­pa­de potre­by ďal­šej eva­ku­ácie z Afga­nis­ta­nu sú ozb­ro­je­né sily pri­pra­ve­né vyslať špe­ciál. Tre­ba však zvá­žiť bez­peč­nost­né rizi­ká aj aktu­ál­ne sta­no­vis­ká Tali­ba­nu. Minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽANO) to uvie­dol pred stre­daj­ším roko­va­ním vlá­dy, na kto­rom pred­po­kla­dá k tej­to téme zásad­nú dis­ku­siu.

„Pokiaľ vlá­da prij­me roz­hod­nu­tie, že pôj­de­me pod­stú­piť to rela­tív­ne váž­ne bez­peč­nost­né rizi­ko, kto­ré dnes je na letis­ku v Kábu­le, ozb­ro­je­né sily budú pri­pra­ve­né vyslať špe­ciál. Tre­ba to ale zvá­žiť, pre­to­že exis­tu­jú jas­né dekla­ro­va­né sta­no­vis­ká Tali­ba­nu, že už viac nebu­dú púš­ťať civi­lov na letis­ko,” pove­dal minis­ter.

Moh­lo by sa pod­ľa neho stať, že po pri­stá­tí na letis­ku nebu­de koho vyz­dvi­hnúť. „Dosta­ne­me sa do rela­tív­ne nároč­nej bez­peč­nost­nej situ­ácie v pod­sta­te zby­toč­ne,” pozna­me­nal.

Naď verí, že množ­stvo ľudí, kto­rí sú evi­do­va­ní aj na našich zozna­moch so žia­dos­ťou o odchod z Afga­nis­ta­nu, sú už dáv­no v Euró­pe. Pou­ká­zal na to, že den­ne z letis­ka odchá­dza­jú tisí­ce osôb pro­stred­níc­tvom eva­ku­ač­ných letov veľ­kých kra­jín, ako sú USA, Fran­cúz­sko či Nemec­ko. Po zís­ka­ní „vyčis­te­né­ho” zozna­mu ľudí, kto­rých by SR moh­la zobrať a ich bez­peč­nost­nej pre­vier­ke, by sa moh­lo roko­vať o ich pre­pra­ve doho­dou so spo­jen­ca­mi, prí­pad­ne o vysla­ní špe­ciá­lu.

Afgan­ské mili­tant­né hnu­tie Tali­ban 15. augus­ta obsa­di­lo hlav­né mes­to Kábul a pre­vza­lo moc v Afga­nis­ta­ne. Tisí­ce ľudí sa odvte­dy sna­žia dostať z kra­ji­ny. Západ­né kra­ji­ny zača­li s eva­ku­ač­ný­mi let­mi pre svo­jich dip­lo­ma­tov i Afgan­cov, kto­rí s tými­to kra­ji­na­mi spo­lu­pra­co­va­li. (TASR)