Izrael zachytil rakety vystrelené zo Sýrie

Izra­el­ská armá­da vyhlá­si­la, že jej sys­tém pro­ti­ra­ke­to­vej obra­ny zostre­lil v uto­rok šty­ri rake­ty zo Sýrie sme­rom na Izra­el. Infor­mo­val o tom Reuters. Nie­koľ­ko minút pred­tým zazne­li z Golan­ských výšin siré­ny.

„Zo Sýrie boli iden­ti­fi­ko­va­né šty­ri štar­ty sme­rom na izra­el­ské úze­mie, kto­ré boli zachy­te­né sys­té­ma­mi vzduš­nej obra­ny,” uvied­la izre­al­ská armá­da. „Žiad­ne mes­to však nebo­lo zasia­hnu­té.“

Golan­ské výši­ny (v minu­los­ti zná­me aj ako Sýr­ske výši­ny), je úze­mie, kto­ré Izra­el zís­kal od Sýrie v roku 1967 počas Šesť­d­no­vej voj­ny. OSN aj Európ­ska únia pova­žu­jú Golan­ské výši­ny za úze­mie oku­po­va­né Izra­e­lom.

Zdroj:Reuters