Irak: Islamský štát zabil počas ramadánového jedla 12 členov šiitských milícií

Dva­násť čle­nov Irá­nom pod­po­ro­va­ných polo­vo­jen­ských oddie­lov bolo v sobo­tu ráno juž­ne od irac­ké­ho mes­ta Tik­rít zabi­tých pri úto­ku bojov­ní­kov z Islam­ské­ho štá­tu (IS). Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA s odvo­la­ním sa na ozná­me­nie poli­caj­ných zlo­žiek pro­vin­cie Salá­had­dín.

Prí­sluš­ní­ci tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát spus­ti­li paľ­bu na marin­got­ku, v kto­rej si mili­tan­ti zo šiit­skej orga­ni­zá­cie Hašd šaa­bí (Ľudo­vé mobi­li­zač­né sily) prá­ve vari­li v rám­ci rama­dá­no­vé­ho pôs­tu pre­dús­vi­to­vé jed­lo.

Útoč­ní­ci potom obyt­ný prí­ves zapá­li­li a ušli, spres­ni­la polí­cia s tým, že bolo po nich vyhlá­se­né pát­ra­nie.

Irak ozná­mil víťazs­tvo nad Islam­ským štá­tom v decem­bri 2017 po tom, čo s pomo­cou vojen­skej alian­cie vede­nej Spo­je­ný­mi štát­mi dobyl všet­ky úze­mia, kto­ré v rokoch 2014 a 2015 pad­li tým­to sun­nit­ským extré­mis­tom do rúk.

V kra­ji­ne však ešte napriek tomu nie­koľ­ko dži­há­dis­tic­kých bojov­ní­kov z IS zosta­lo dote­raz a pod­ni­ká spo­ra­dic­ké úto­ky.

Ľudo­vé mobi­li­zač­né sily pod­po­ro­va­né Irac­kou repub­li­kou vznik­li v lete 2014 a boli vytvo­re­né prá­ve na boj pro­ti Islam­ské­mu štá­tu.

Zdroj:tasr