Hoax o koronavíruse viedol k násilným protestom na Ukrajine

Dez­in­for­má­cia vyhna­la ľudí do ulíc. Oby­va­te­lia zablo­ko­va­li ces­tu, aby nedo­vo­li­li vozid­lám s eva­ku­ova­ný­mi oso­ba­mi dostať sa do nemoc­ni­ce.

E‑mail, kto­rý pre­pos­la­lo ukra­jin­ské minis­ter­stvo zdra­vot­níc­tva obsa­ho­val neprav­di­vé infor­má­cie o prí­pa­doch koro­na­vi­ru v kra­ji­ne. Neprav­di­vé infor­má­cie vied­li k mno­hým násil­ným pro­tes­tom a stret­mi s polí­ci­ou, píše Buzz­Fe­ed News.

E‑mail pod­ľa vlád­ne­ho vyhlá­se­nia vzni­kol mimo Ukra­ji­ny a neprav­di­vo uvá­dzal, že v kra­ji­ne bolo zazna­me­na­ných už päť prí­pa­dov koro­na­ví­ru­su. V sku­toč­nos­ti Ukra­ji­na evi­du­je nula naka­ze­ných.

Nane­šťas­tie, email bol odo­sla­ný pres­ne v ten istý deň, kedy pri­stá­li eva­ku­ova­ní z pro­vin­cie Hubei. Nie­kto­rí oby­va­te­lia zača­li pro­tes­to­vať blo­ko­va­ním ciest, kto­ré vied­li k zdra­vot­níc­kym zaria­de­niam. V nie­kto­rých prí­pa­doch roz­bi­li okná na auto­bu­soch, v kto­rých pre­vá­ža­li eva­ku­ova­né oso­by.

V sna­he upo­ko­jiť obča­nov vyda­lo ukra­jin­ské Cen­trum pre verej­né zdra­vie vyhlá­se­nie, v kto­rom uvied­lo, že päť prí­pa­dov koro­na­ví­ru­su bolo neprav­di­vých.

Ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­sky vo Face­bo­oko­vom prís­pev­ku uvie­dol, že eva­ku­ova­ní sú zdra­ví a z dôvo­du vyš­šej opatr­nos­ti budú umiest­ne­ní do karan­té­ny. Zelen­sky tiež vyzval obča­nov, aby neb­rá­ni­li ich pre­su­nu do zaria­de­ní.

Exis­tu­jú iba dva potvr­de­né prí­pa­dy Ukra­jin­cov s koro­na­ví­ru­som. Tie pat­ria k mno­hým, kto­rí boli naka­ze­ní na výlet­nej lodi, kto­rá bola zakot­ve­ná pri pobre­ží Japon­ska. Plne sa zota­vi­li, píše sprá­va Buzz­Fe­ed News.

Keď­že väč­ši­na ľudí hľa­dá infor­má­cie o koro­na­ví­ru­se onli­ne, exis­tu­je  rizi­ko, že sa ľah­ko môžu stret­núť s dez­in­for­má­cia­mi a faloš­ný­mi infor­má­cia­mi. Dez­in­for­má­cie sa vysky­tu­jú naj­mä na sociál­nych sie­ťach ako Face­bo­ok a Twit­ter, kto­ré nie sú dosta­toč­ne vyba­ve­né na to, aby zvlád­li spra­co­vať rých­lo sa menia­ce glo­bál­ne spra­vo­daj­ské uda­los­ti. Zápla­va prís­pev­kov vytvo­re­ných pou­ží­va­teľ­mi nemu­sí byť vždy spo­ľah­li­vá.

Zdroj:The Verge, Buzzfeed