Heger: Ukrajina je pre nás dôležitý sused, chceme byť nápomocní v jej integrácii

Kyjev 28. mája (TASR) – Slo­ven­sko chce vyslať sil­ný sig­nál, že Ukra­ji­na je pre nás veľ­mi dôle­ži­tý sused, par­tner a pria­teľ. Uvie­dol to v pia­tok v Kyje­ve slo­ven­ský pre­mi­ér Edu­ard Heger po stret­nu­tí s pred­se­dom ukra­jin­skej vlá­dy Deny­som Šmy­ha­ľom a pre­zi­den­tom Volo­dy­my­rom Zelen­ským.

Heger tými­to slo­va­mi zdô­vod­nil, pre­čo sa v rám­ci svo­jej tre­tej ces­ty roz­ho­dol nav­ští­viť prá­ve Ukra­ji­nu. Slo­ven­sko chce byť pod­ľa neho nápo­moc­né Ukra­ji­ne pri jej integ­rá­cii do európ­skych ale­bo seve­ro­at­lan­tic­kých štruk­túr.

Ukra­ji­na je pod­ľa Hege­ra dôle­ži­tý sused SR z hľa­dis­ka roz­vo­ja obchod­ných vzťa­hov. „Čo je dôle­ži­tej­šie, chce­li sme aj tým­to spô­so­bom vyjad­riť sil­nú pod­po­ru jej územ­nej celis­tvos­ti a integ­ri­te ako náš­mu suve­rén­ne­mu suse­do­vi. Z hľa­dis­ka obchod­ných vzťa­hov je pre nás dôle­ži­té roz­ví­jať či už vzťa­hy v oblas­ti ener­ge­ti­ky, ale aj zlep­šo­va­nia pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia, tak­tiež miest­nej, ale aj regi­onál­nej spo­lu­prá­ce,” pri­blí­žil Heger na tla­čo­vom brí­fin­gu témy roko­va­ní so Šmy­ha­ľom a Zelen­ským. Súčas­ťou slo­ven­skej dele­gá­cie sú minis­ter zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR Ivan Kor­čok a minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď.

Šéf slo­ven­skej dip­lo­ma­cie zdô­raz­nil, že súčas­ná ofi­ciál­na náv­šte­va pred­se­du slo­ven­skej vlá­dy na Ukra­ji­ne „je jas­ný dôkaz sil­né­ho zahra­nič­né­ho poli­tic­ké­ho kur­zu, kto­rým vysie­la sig­nál nie­len na Ukra­ji­nu, Slo­ven­sko, ale aj do Euró­py”. Téma­mi roko­va­ní boli pod­ľa Naďa aj spo­lu­prá­ca v oblas­ti obra­ny aj obran­nom prie­mys­le i integ­rač­ná ambí­cia Ukra­ji­ny sme­rom k Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cii.

Heger sa v Kyje­ve stre­tol aj s pred­se­dom par­la­men­tu Dmyt­rom Razum­ko­vom. V ukra­jin­skom hlav­nom mes­te pre­mi­ér záro­veň polo­ží veniec k hro­bu nezná­me­ho voja­ka a uctí si pamiat­ku obe­tí hla­do­mo­ru na Ukra­ji­ne. Nav­ští­vi tiež Národ­nú det­skú špe­cia­li­zo­va­nú nemoc­ni­cu Ochmat­dyt v Kyje­ve a jej pred­sta­vi­te­ľom odo­vzdá cer­ti­fi­kát huma­ni­tár­nej pomo­ci v sume 195.000 eur aj na ochran­né pomôc­ky. V rám­ci náv­šte­vy si pozrie tak­tiež pre­zen­tá­ciu slo­ven­ské­ho pro­jek­tu mest­ské­ho osvet­le­nia v Kyje­ve za účas­ti pri­má­to­ra Vita­li­ja Klič­ka.