Francúzsko „neutralizovalo” 50 džihádistov pri operácii v Mali

Fran­cúz­ski voja­ci „neut­ra­li­zo­va­li” ten­to mesiac pri­bliž­ne 50 dži­há­dis­tov v sérii ope­rá­cií v Mali. V pia­tok to ozná­mi­la armá­da, kto­rá sa sna­ží potla­čiť dlho­roč­né povs­ta­nie v tej­to zápa­do­af­ric­kej kra­ji­ne.

Ope­rá­cie sa usku­toč­ni­li neďa­le­ko mes­ta Mop­ti v stred­nej čas­ti Mali, kde sku­pi­na nie­koľ­kých desia­tok bojov­ní­kov vyhlá­si­la vo videu kon­com janu­ára ver­nosť extré­mis­tic­kej orga­ni­zá­cii Islam­ský štát (IS) – išlo o prvé také­to vyhlá­se­nie v regi­ó­ne, pri­po­me­nu­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Fran­cúz­ska armá­da doda­la, že pri úto­ku vrtuľ­ní­kov s pod­po­rou dro­nov seve­ro­zá­pad­ne od Mop­ti zahy­nul 9.–10. feb­ru­ára aj vyso­ko­po­sta­ve­ný vod­ca odno­že IS s náz­vom Islam­ský štát vo Veľ­kej Saha­re (ISGS).

Voja­ci tiež zni­či­li pri­bliž­ne 30 moto­cyk­lov a dva pick-upy, skon­fiš­ko­va­li zbra­ne, mobil­né tele­fó­ny a ďal­šie elek­tro­nic­ké zaria­de­nia, dopl­nil velia­ci dôs­toj­ník

Armá­da v súla­de s pra­vid­la­mi neuvá­dza pres­né úda­je o tom, koľ­ko ľudí bolo zabi­tých, zra­ne­ných ale­bo zaja­tých – pou­ží­va iba ter­mí­ny ako „neut­ra­li­zo­va­ní” ale­bo „vyra­de­ní z akcie”.

Fran­cúz­sko má v pro­ti­dži­há­dis­tic­kej ope­rá­cii Bark­ha­ne nasa­de­ných 4500 voja­kov, a to v pia­tich afric­kých kra­ji­nách v regi­ó­ne Sahel, kto­rý sa nachá­dza na juž­nom okra­ji púš­te Saha­ra.

Vojen­ské jed­not­ky v rám­ci ope­rá­cie Bark­ha­ne stup­ňu­jú zása­hy v stred­nom Mali od decem­bra; Fran­cúz­sko sa totiž zame­ria­va na takz­va­nú oblasť „troch hra­níc” pokrý­va­jú­cu Mali, Bur­ki­nu Faso a Niger.

Táto oblasť sa pokla­dá za baš­tu ISGS, kto­rú pova­žu­jú za naj­väč­šiu hroz­bu spo­me­dzi via­ce­rých dži­há­dis­tic­kých sku­pín v celom obrov­skom polo­púšt­nom regi­ó­ne.

Fran­cúz­sko vo feb­ru­ári ozná­mi­lo, že v reak­cii na neus­tá­le zhor­šo­va­nie nási­lia v posled­ných mesia­coch vyšle do ope­rá­cie Bark­ha­ne ďal­ších 600 voja­kov.

Zdroj:TASR