Francúzi pomáhajú Saudom proti dronom

Fran­cúz­sko roz­miest­ni­lo na východ­nom pobre­ží Saud­skej Ará­bie rada­ro­vý sys­tém so záme­rom posil­niť obra­ny­schop­nosť svoj­ho spo­jen­ca po tom, ako minu­lý rok v sep­tem­bri doš­lo k úto­ku na rop­nú infra­štruk­tú­ru toh­to púšt­ne­ho krá­ľov­stva. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na fran­cúz­skych pred­sta­vi­te­ľov.

Paríž obvi­ňu­je z úto­ku vyko­na­né­ho pomo­cou bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la a rakiet Irán a pri­sľú­bil, že Rijá­du pomô­že pred­chá­dzať podob­ným inci­den­tom. Sep­tem­bro­vý útok v Saud­skej Ará­bii poško­dil naj­väč­šie zaria­de­nie na spra­co­vá­va­nie ropy na sve­te.

„Na Arab­skom polo­stro­ve a v Perz­skom záli­ve, kde naras­tá napä­tie, sme v rekord­nom čase nasa­di­li pra­cov­nú sku­pi­nu Jagu­ar, kto­rá pris­pie­va k upo­ko­je­niu situ­ácie v saud­sko­arab­skom krá­ľov­stve,” pove­dal vo štvr­tok večer fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron v pre­ja­ve k fran­cúz­skej armá­de.
Paríž o tej­to ini­cia­tí­ve až dosiaľ nein­for­mo­val. Fran­cúz­ski čini­te­lia ďal­šie úda­je o rada­ro­vom sys­té­me, kto­rý je umiest­ne­ný na východ­nom pobre­ží Saud­skej Ará­bie pri bre­hoch Perz­ské­ho záli­vu, odmiet­li poskyt­núť.

Odstú­pe­nie Spo­je­ných štá­tov od jad­ro­vej doho­dy Irá­nu so sve­to­vý­mi moc­nos­ťa­mi, ako aj opä­tov­né uva­le­nie ame­ric­kých san­kcií na Tehe­rán v roku 2018 vyvo­la­lo eska­lá­ciu napä­tia v regi­ó­ne, pri­čom situ­ácia začiat­kom toh­to roka vied­la i ku krát­ke­mu otvo­re­né­mu kon­flik­tu medzi USA a Irá­nom.

Irán­sky naj­vyš­ší duchov­ný vod­ca aja­tol­láh Alí Cha­me­neí v pia­tok vyhlá­sil, že irán­ske revo­luč­né gar­dy môžu svoj boj pre­su­núť za hra­ni­ce Irá­nu. Rea­go­val tak na zabi­tie pop­red­né­ho irán­ske­ho gene­rá­la Káse­ma Solej­má­ní­ho ame­ric­kým dro­nom a na nepo­ko­je vo svo­jej vlas­ti po náhod­nom zostre­le­ní ukra­jin­ské­ho doprav­né­ho lie­tad­la.

Zdroj:REUTERS