Erdogan: Ak padne líbyjská vláda, Európa bude stáť pred hrozbou terorizmu

 Ak pad­ne líbyj­ská vlá­da so síd­lom v Tri­po­li­se, kto­rá je uzna­ná Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov, Euró­pa bude stáť pred nový­mi hroz­ba­mi zo stra­ny tero­ris­tic­kých orga­ni­zá­cií, varo­val turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan v člán­ku zve­rej­ne­nom v sobo­tu na spra­vo­daj­skom ser­ve­ri Poli­ti­co.

„Euró­pa sa stret­ne s novým súbo­rom prob­lé­mov a hro­zieb, ak legi­tím­na líbyj­ská vlá­da pad­ne. Tero­ris­tic­ké orga­ni­zá­cie ako Islam­ský štát či al-Kái­da, kto­ré v Sýrii a Ira­ku utr­pe­li vojen­skú poráž­ku, náj­du (v Euró­pe) úrod­nú pôdu, na kto­rej sa budú chcieť opäť posta­viť na nohy,” uvie­dol Erdo­gan, cito­va­ný tla­čo­vou agen­tú­rou AFP.

V prís­pev­ku, kto­rý bol pub­li­ko­va­ný v pred­ve­čer líbyj­skej mie­ro­vej kon­fe­ren­cie v Ber­lí­ne, turec­ký líder ďalej tvr­dí, že ak Európ­ska únia zly­há a nebu­de adek­vát­ne pod­po­ro­vať líbyj­skú vlá­du národ­nej jed­no­ty, pôj­de o „zra­du jej vlast­ných základ­ných hod­nôt vrá­ta­ne demok­ra­cie a ľud­ských práv”.

Vlá­da národ­nej jed­no­ty pod vede­ním líbyj­ské­ho pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža je od vla­ňaj­šie­ho aprí­la vysta­ve­ná úto­kom vojen­ských síl veli­te­ľa Cha­lí­fu Haf­ta­ra, pôso­bia­cich na výcho­de kra­ji­ny. V kon­flik­te zahy­nu­lo už vyše 280 civi­lis­tov a 2000 voja­kov.

Turec­ko a Rus­ko v spo­loč­nej ini­cia­tí­ve vyjed­na­lo prí­me­rie, ale Haf­tar odišiel z roko­va­nia, kto­ré sa ten­to týž­deň kona­lo v Mos­kve a mala sa na ňom fina­li­zo­vať doho­da o prí­me­rí. Erdo­gan Haf­ta­ra ostro skri­ti­zo­val a pohro­zil mu, že mu „ude­lí lek­ciu”, ak jeho Líbyj­ská národ­ná armá­da obno­ví boje.

Erdo­ga­no­va vlá­da pod­po­ru­je Sar­rá­dža; turec­ký par­la­ment začiat­kom toh­to mesia­ca schvá­lil vysla­nie voja­kov do Líbye po tom, ako bola medzi Tri­po­li­som a Anka­rou pod­pí­sa­ná kon­tro­verz­ná bez­peč­nost­ná a námor­ná doho­da.„Pone­chať Líbyu na milosť vojen­ské­mu dik­tá­to­ro­vi by bolo chy­bou his­to­ric­kých roz­me­rov,” zdô­raz­nil Erdo­gan s naráž­kou na Haf­ta­ra.

Zdroj:TASR