Americká armáda zakázala vojakom používať TikTok

Voja­ci armá­dy Spo­je­ných štá­tov nemô­žu pou­ží­vať apli­ká­ciu Tik­Tok v slu­žob­ných tele­fó­noch. Roz­hod­nu­tie o záka­ze priš­lo po oba­vách z bez­peč­nost­né­ho ohro­ze­nia voja­kov a vlád­nych pra­cov­ní­kov. Apli­ká­ciu totiž vlast­ní pekings­ká spo­loč­nosť Byte­Dan­ce.

„Pova­žu­je­me to za bez­peč­nost­nú hroz­bu,“ uvied­la hovor­ky­ňa armá­dy Robin Ochoa pre Military.com. Pred záka­zom apli­ká­cie ju pou­ží­va­la aj armá­da na regru­tá­ciu svo­jich čle­nov.

Čín­ska apli­ká­cia bola v minu­los­ti pod dohľa­dom Výbo­ru pre zahra­nič­né inves­tí­cie v Spo­je­ných štá­toch (CFIUS) pre údaj­né zhro­maž­ďo­va­nie úda­jov o pou­ží­va­te­ľoch čín­skou vlá­dou.

Tik­Tok vo svo­jom októb­ro­vom vyhlá­se­ní uvie­dol, že čín­ska vlá­da nikdy neovp­lyv­ni­la obsah apli­ká­cie a ani nikdy neovp­lyv­ní. Spo­loč­nosť doda­la, že pou­ží­va­teľ­ské úda­je o obča­noch USA ukla­dá v USA (so zálo­hou v Sin­ga­pu­re), tak­že nepod­lie­ha čín­skym práv­nym pred­pi­som.

Stá­le popu­lár­nej­šia

Pod­ľa úda­jov z por­tá­lu Sen­sor Tower bol rok 2019 pre čín­sku apli­ká­ciu mimo­riad­ne úspeš­ný. Z cel­ko­vé­ho počtu 1,65 miliar­dy stia­hnu­tí bolo vla­ni 44% (738 mili­ó­nov). Aj keď Tik­Tok stá­le expe­ri­men­tu­je s rôz­ny­mi spô­sob­mi mone­ti­zá­cie, trž­by vla­ni dosiah­li 176,9 mili­ó­na dolá­rov.

Tik­Tok sa pova­žu­je za sociál­nu sieť novej gene­rá­cie. Pou­ží­va­te­lia nahrá­va­jú krát­ke videá, kto­ré môžu dopl­niť sklad­bou zo zdar­ma prí­stup­nej hudob­nej kniž­ni­ce. Apli­ká­ciu pred­sta­vi­li na jeseň 2016 v Číne. O rok neskôr ju spo­ji­li s popu­lár­nou apli­ká­ci­ou musical.ly.

Zdroj:The Verge