Alžírsko: Obaja piloti zahynuli pri páde stíhačky

Alžír­ska stí­hač­ka sa zrú­ti­la počas noč­né­ho cvič­né­ho letu na výcho­de seve­ro­af­ric­kej kra­ji­ny a zahy­nu­li oba­ja čle­no­via posád­ky. V uto­rok to ozná­mi­lo minis­ter­stvo obra­ny.

Zača­lo sa vyšet­ro­va­nie prí­či­ny havá­rie. Stí­ha­cie lie­tad­lo rus­kej výro­by Suchoj Su-30 sa zrú­ti­lo v pon­de­lok večer 400 kilo­met­rov od alžír­ske­ho hlav­né­ho mes­ta Alžír, uvied­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Lie­tad­lo „spad­lo… do neobý­va­nej oblas­ti neďa­le­ko obce Ajn Zítún v pro­vin­cii Umm al-Bawákí”, doda­lo minis­ter­stvo.

V posled­ných rokoch sa stal veľ­ký počet nehôd s účas­ťou alžír­skych vojen­ských lie­ta­diel, pri kto­rých zahy­nu­li stov­ky osôb.

V aprí­li 2018 sa juž­ne od met­ro­po­ly Alžír zrú­ti­lo ťaž­ké tran­s­port­né lie­tad­lo Iľju­šin Il-76 a o život priš­lo všet­kých 257 ľudí na palu­be, väč­ši­nou voja­ci. Išlo o naj­tra­gic­kej­šiu letec­kú neho­du v deji­nách Alžír­ska.

Vo feb­ru­ári 2014 zahy­nu­lo 77 ľudí – voja­ci a ich rodi­ny, keď sa tran­s­port­né lie­tad­lo typu Her­cu­les C‑130 zrú­ti­lo východ­ne od hlav­né­ho mes­ta.

Zdroj:TASR