Afganistan: Deň po dohode USA a Talibanu sa objavili prekážky v rokovaniach o mieri

Len deň po pod­pí­sa­ní doho­dy medzi afgan­ským mili­tant­ným hnu­tím Tali­ban a Spo­je­ný­mi štát­mi sa vyná­ra­jú nové pre­káž­ky pre dosia­hnu­tie mie­ru v kra­ji­ne. Vzhľa­dom na spor oko­lo výme­ny väz­ňov je neis­té, či sa budú konať vnút­ro­af­gan­ské roz­ho­vo­ry medzi Tali­ba­nom a vlá­dou v Kábu­le, teda sku­toč­né mie­ro­vé roko­va­nia, plá­no­va­né od 10. mar­ca. Infor­mo­va­la o tom v nede­ľu agen­tú­ra DPA.

Afgan­ský pre­zi­dent Ašraf Gha­ní v nede­ľu pred novi­nár­mi vyhlá­sil, že pre­pus­te­nie 5000 zaja­tých prí­sluš­ní­kov Tali­ba­nu pred roz­ho­vor­mi, spo­me­nu­té v pod­pí­sa­nej doho­de, nie je záväz­kom ani prí­sľu­bom, aký by moh­li dávať USA. Taký­to krok pod­ľa neho môže byť súčas­ťou vnút­ro­af­gan­ských roko­va­ní a ich výsled­kom, nie však pod­mien­kou ich zača­tia.

Vyso­ko­po­sta­ve­ný vyjed­ná­vač Tali­ba­nu pre afgan­skú tele­ví­ziu Tolo po pod­pí­sa­ní doho­dy s USA pove­dal, že pre­pus­te­nie väz­ňov zo stra­ny afgan­skej vlá­dy je nevy­hnut­nos­ťou. Tali­ban by na zákla­de tej­to doho­dy mal pre­pus­tiť 1000 zadr­žia­va­ných osôb.

Okrem toho sa obja­vi­li rôz­ne názo­ry na pokra­čo­va­nie fázy „obme­dze­nia nási­lia” v Afga­nis­ta­ne, kto­ré­ho dodr­žia­va­nia na jeden týž­deň bolo pod­mien­kou pod­pí­sa­nia doho­dy USA a Tali­ba­nu. Gha­ní v nede­ľu pove­dal, že obme­dze­nie nási­lia je naďa­lej plat­né a cie­ľom je pre­me­niť ho na prí­me­rie. Hovor­ca Tali­ba­nu v nede­ľu pre DPA pove­dal, že táto fáza sa skon­či­la.

USA a Tali­ban pod­pí­sa­li svo­ju doho­du v sobo­tu v katar­skej Dau­he. Na zákla­de doku­men­tu, o kto­rom obe stra­ny roko­va­li viac než rok a pol, by sa mal začať odsun ame­ric­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu. Na vnút­ro­af­gan­ských roz­ho­vo­roch, kto­ré by sa moh­li konať v Osle, by išlo o dohod­nu­tie pod­mie­nok trva­lé­ho prí­me­ria medzi Tali­ba­nom a afgan­ským štá­tom. Toto prí­me­rie by malo byť násled­ne ozná­me­né spo­lu s doho­dou o poli­tic­kom časo­vom plá­ne pre

Zdroj:tasr