Abu Dhabí: Minister obrany Naď na veľtrhu podporil slovenský obranný priemysel

Abu Dha­bí, 21. feb­ru­ára 2021 – Zbro­jár­ske a tech­no­lo­gic­ké fir­my zo Slo­ven­ska pred­sta­vi­li na medzi­ná­rod­nej výsta­ve a kon­fe­ren­cii o obra­ne IDEX & NAVDEX 2021 v Abu Dha­bí nie­koľ­ko novi­niek. Veľ­trh pri­lá­kal aj napriek pan­dé­mii koro­na­ví­ru­su stov­ky vysta­vo­va­te­ľov zo 60 kra­jín a pri­bliž­ne 70 tisíc náv­štev­ní­kov. Zbro­jár­ske spo­loč­nos­ti zo Slo­ven­ska účas­ťou pod­po­ril aj minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď, roko­val aj so štát­nym mini­strom pre zále­ži­tos­ti obra­ny SAE Moham­me­dom Al Bawar­di, a tiež s mini­strom zahra­nič­ných vecí SAE šej­kom Abdul­lá­hom bin Zájed Al Nahján. 

Spo­jené arab­ské emi­rá­ty sú v oblas­ti Perz­ské­ho záli­vu význam­ným par­tne­rom s pozi­tív­nym vply­vom na sta­bi­li­tu toh­to regi­ó­nu. Naše bila­te­rál­ne vzťa­hy v oblas­ti bez­peč­nos­ti a obra­ny sú dyna­mic­ké a fle­xi­bilné a v tom­to tren­de chce­me pokra­čo­vať aj naďa­lej. Impul­zom pre to má byť prá­ve aj dneš­ná náv­šte­va. Som totiž pre­sved­če­ný, že Slo­ven­sko a tiež náš domá­ci obran­ný prie­my­sel má sve­tu čo ponúk­nuť,“ pri­blí­žil minis­ter obra­ny Naď s tým, že taký­to typ spo­lu­prá­ce je posil­ne­ním obran­ných spô­so­bi­los­tí oboch kra­jín.

Svoj stá­nok na jed­nej z naj­výz­nam­nej­ších medzi­ná­rod­ných kon­fe­ren­cií má v tých­to dňoch nie­len Minis­ter­stvo obra­ny Slo­ven­skej repub­li­ky, ale i nie­koľ­ko slo­ven­ských firiem, medzi nimi naprí­klad LOTN, dub­nic­ká DMD Group, či slo­ven­ský zbro­jár­sky hol­ding MSM GROUP.

Prá­ve novin­ka od naj­väč­šej slo­ven­skej zbro­jov­ky vyvo­la­la na veľ­tr­hu v Abu Dha­bí veľ­kú pozor­nosť. Ide o tan­ko­vú a delo­stre­lec­kú muní­ciu ráže 105 mm a 120 mm, kto­rá pod­lie­ha prí­snym armád­nym štan­dar­dom člen­ských kra­jín NATO. “Ide o naj­nov­ší pro­dukt z náš­ho port­fó­lia, už dnes regis­tru­je­me záu­jem z via­ce­rých kra­jín,” uvie­dol vicep­re­zi­dent dub­nic­kej MSM GROUP Pavol Čahoj.

Dub­nic­ká zbro­jov­ka pred­sta­vi­la v Abu Dha­bí aj 60 mm míno­met­né nábo­je s ultra ľah­kým míno­me­tom či veľ­ko­ka­lib­ro­vú muní­ciu ráže 155 mm, kto­rú expor­tu­je zo Slo­ven­ska do celé­ho sve­ta.  

Veľ­trh potr­vá do 25. feb­ru­ára, výsta­va IDEX & NAVDEX 2021 je orga­ni­zo­va­ná pod pat­ro­ná­tom šej­ka Kha­li­fu Bin Zay­ed Al Nahy­ana, pre­zi­den­ta a naj­vyš­šie­ho veli­te­ľa Ozb­ro­je­ných síl Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov.