Začne sa vypočúvanie podozrivých v kauze zostrelenia lietadla nad Ukrajinou

Holand­sko odmiet­lo návrh Mos­kvy, aby tra­ja rus­kí obča­nia podoz­ri­ví v kau­ze zostre­le­nia malaj­zij­ské­ho lie­tad­la na Ukra­ji­ne boli súde­ní v Rus­ku. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na vyjad­re­nie holand­ské­ho minis­tra spra­vod­li­vos­ti Fer­da Grap­per­hau­sa.

Grap­per­haus spres­nil, že prí­sluš­nú žia­dosť Mos­kva Holand­sku zasla­la ešte v októb­ri, ale Holand­sko taký­to variant nezva­žu­je.

Prvé súd­ne vypo­čú­va­nie podoz­ri­vých v kau­ze zostre­le­nia lie­tad­la z roku 2014 – troch obča­nov Rus­ka a jed­né­ho obča­na Ukra­ji­ny – sa bude konať 9. mar­ca.

Ak by sa v prí­pa­de konal súd­ny pro­ces, všet­kých šty­roch obvi­ne­ných môžu súdiť v neprí­tom­nos­ti.

Podoz­ri­vý­mi oso­ba­mi sú pod­ľa vyšet­ro­va­te­ľov prí­sluš­ní­ci rus­kej armá­dy Ser­gej Muč­ka­jev, Ser­gej Dubin­skij a Oleg Pula­tov.

Posled­ným z podoz­ri­vých je občan Ukra­ji­ny Ivan Bez­ja­zy­kov, kto­rý je na Ukra­ji­ne podoz­ri­vý z vlas­tiz­ra­dy – jeho meno figu­ru­je v data­bá­ze inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu Myrot­vo­rec (Mie­rot­vor­ca), do kto­rej jej auto­ri zara­ďu­jú „pro­rus­kých pro­pa­gan­dis­tov a nepria­te­ľov Ukra­ji­ny”.

Holand­ská práv­nic­ká fir­ma Sjöc­ro­na Van Stigt však začiat­kom feb­ru­ára infor­mo­va­la, že Pula­tov ju požia­dal, aby ho pred súdom zastu­po­va­la. Agen­tú­ra Reuters pri­po­me­nu­la, že Rus­ko svo­jich obča­nov na trest­né stí­ha­nie do zahra­ni­čia nevy­dá­va, tak­že ani jeden z obvi­ne­ných v kau­ze letu MH17 sa pred súd v Holand­sku nedo­sta­ví.

Inci­dent sa odo­hral 17. júla 2014. Lie­tad­lo sme­ru­jú­ce z Amster­da­mu do Kuala Lum­pu­ru sa zrú­ti­lo počas letu nad výcho­dom Ukra­ji­ny – úze­mím ovlá­da­ným pro­rus­ký­mi sepa­ra­tis­ta­mi. Zahy­nu­lo pri tom všet­kých 298 ľudí na palu­be vrá­ta­ne 80 detí. Dve tre­ti­ny ces­tu­jú­cich boli Holan­ďa­nia.

Vyšet­ro­va­ním sa zis­ti­lo, že lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Mala­y­sia Air­li­nes sa zrú­ti­lo po zása­hu rake­tou zem-vzduch vypá­le­nou zo sys­té­mu Buk, a to v oblas­ti vzdia­le­nej od hra­níc s Rus­kom asi 35 kilo­met­rov.

Odpa­ľo­va­cie zaria­de­nie bolo na východ Ukra­ji­ny pre­ve­ze­né z rus­kej rake­to­vej bri­gá­dy v rus­kom mes­te Kur­sk. Mos­kva aký­koľ­vek podiel viny na zostre­le­ní malaj­zij­ské­ho lie­tad­la odmie­ta.

Zdroj:TASR