Za útok na americký konzulát v lýbijskom Benghází odsúdili druhého útočníka

Líbyj­ské­ho mili­tan­ta Mus­ta­fu Imá­ma odsú­di­li vo štvr­tok na fede­rál­nom súde v Spo­je­ných štá­toch na 19 rokov väze­nia za účasť na útok v líbyj­skom mes­te Ben­ghá­zí, pri kto­rom boli v roku 2012 zabi­tí šty­ria Ame­ri­ča­nia vrá­ta­ne veľ­vys­lan­ca Chris­top­he­ra Stevn­sa. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

Mus­ta­fa Imám dostal za útok v roku 2012 v mes­te Beg­há­zí 19 rokov väze­nie

Mus­ta­fá Imám bol ešte vla­ni poro­tou uzna­ný za vin­né­ho zo spri­sa­ha­nia a pod­po­ry extré­mis­tic­kých milí­cií, kto­ré spus­ti­li úto­ky na ame­ric­ké cie­le. Imám dostal trest 236 mesia­cov za mre­ža­mi.

Ide o dru­hé­ho muža odsú­de­né­ho v prí­pa­de úto­kov a vraž­dy na veľ­vys­lan­ca Chri­sa Ste­ven­sa, odbor­ní­ka na komu­ni­ká­ciu Sea­na Smit­ha a ochran­ká­rov Tyro­nea Sno­wde­na Wood­sa a Gle­na Ant­ho­ny­ho Doher­ty­ho.

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo po zve­rej­ne­ní ver­dik­tu pove­dal, že odsú­de­nie Mus­ta­fu Imá­ma „vysie­la sil­ný sig­nál tým, kto­rí by sa pokú­si­li spá­chať podob­ný hroz­ný zlo­čin”.

Prvým prá­vo­plat­ne odsú­de­ným v súvis­los­ti s úto­kom na dip­lo­ma­tic­ký kom­plex bol Líbyj­čan Ahmad abú Chat­tá­la. Toho v roku 2017 dostal 22 rokov väze­nia.

Pomoh­lo Trum­po­vi Ben­ghá­zí vyhrať voľ­by?

Útok na ame­ric­ký kon­zu­lát v Ben­ghá­zí, ku kto­ré­mu doš­lo 11. sep­tem­bra 2012, sa v pre­zi­dent­skej kam­pa­ni v roku 2016 sta­lo hlav­ným bodom kri­ti­ky kan­di­dát­ky Demok­ra­tic­kej stra­ny Hil­la­ry Clin­to­no­vej. Tá bola v čase úto­ku minis­ter­kou zahra­ni­čia. Repub­li­ká­ni jej vyčí­ta­li, že zly­ha­la a moh­la úto­kom pre­dísť.

Krát­ko po úto­ku okam­ži­te repub­li­ká­ni spus­ti­li roz­siah­le vyšet­ro­va­nie v Sená­te i Kon­gre­se. Prá­ve v súvis­los­ti s Beg­há­zí sa priš­lo na to, že Clin­to­no­vá pou­ží­va­la aj na pra­cov­né úče­ly domá­ci súkrom­ný emai­lo­vý ser­ver, čo malo pod­ľa repub­li­ká­nov ohro­ziť národ­nú bez­peč­nosť. Nič z toho sa však nikdy nepo­tr­v­di­lo. Ani únik infor­má­cií ani jej zly­ha­nie pri úto­ku na kon­zu­lát.

Prí­pad Ben­ghá­zí a emai­lo­vý „škan­dál” však opa­ko­val Donald Trump tak čas­to a tak inten­zív­ne, že časť voli­čov to bra­la ako fakt. Trump na mítin­goch vždy opa­ko­val frá­zu „Lock her up!”, teda „Zatkni­te ju!”

Hil­la­ry Clin­to­no­vá napriek pred­po­kla­dom nako­niec pre­zi­detn­ský súboj s Trum­pom pre­hra­la.