Z NATO prišiel falošný email o stiahnutí vojakov z Litvy

Litov­ský minis­ter obra­ny Rai­mun­das Karob­lis dostal faloš­ný e‑mail, kto­rý obsa­ho­val ozná­me­nie o stia­hnu­tí síl NATO z Lit­vy. Pod­ľa agen­tú­ry DPA o tom v stre­du infor­mo­va­lo litov­ské minis­ter­stvo obra­ny.

Sprá­va bola zasla­ná v mene gene­rál­ne­ho tajom­ní­ka NATO Jen­sa Stol­ten­ber­ga a dosta­li ju aj litov­ské médiá a úrad­ní­ci v bru­sel­skom síd­le Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie.

„Je to nový pokus o pre­me­nu koro­na­ví­ru­so­vej krí­zy na bez­peč­nost­nú krí­zu,” komen­to­val zále­ži­tosť minis­ter Karob­lis. Pod­ľa jeho názo­ru táto faloš­ná infor­má­cia sa sna­ží zdis­kre­di­to­vať spo­jen­cov NATO a samot­nú orga­ni­zá­ciu.

V rám­ci úsi­lia o ochra­nu východ­né­ho kríd­la NATO je v súčas­nos­ti na vojen­skej základ­ni Ruk­la v stred­nej Lit­ve umiest­ne­ná mno­ho­ná­rod­ná jed­not­ka v sile asi 450 voja­kov, kto­rej velí Nemec­ko.

Litov­ská armá­da uvied­la, že v posled­ných mesia­coch bolo zazna­me­na­ných mno­ho poku­sov o šíre­nie neprav­di­vých infor­má­cií týka­jú­cich sa pan­dé­mie infekč­nej cho­ro­by COVID-19 spô­so­bo­va­nej novým koro­na­ví­ru­som SARS-CoV‑2.

Lit­va dote­raz evi­du­je 1307 potvr­de­ných prí­pa­dov infek­cie a 38 úmr­tí. Tamoj­šia vlá­da vyhlá­si­la stav núdze a do 27. aprí­la naria­di­la oby­va­te­ľom, aby obme­dzi­li svoj pohyb mimo domo­va.